ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Důležité změny a novinky – rozhodčí, evidence, MČR

Na podzim roku 2023 musel VV ČKA řešit několik důležitých otázek. Níže přinášíme velice důležité novinky, které mění dosavadní praxi a chod ČKA v několika oblastech.

Rozhodčí

Jak jste mohli postřehnout 01.10.2023 vešla v platnost novela Zákoníku práce (ZP), která, mimo jiné, velmi zásadním způsobem upravuje práci na úvazky typu Dohoda o provedení práce (DPP) a Dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Od ledna 2024 k novele ZP přibude ještě konsolidační balíček, který dalším významným způsobem komplikuje zaměstnávaní formou DPP a DPČ.

Jelikož Česká kuželkářská asociace formou DPP zaměstnává ligové rozhodčí, Výkonný výbor ČKA (VV ČKA) musel rozhodnout, jak situaci vyřešit. Změny, které se DPP dotýkají, by zcela zásadním způsobem zvýšily administrativní zátěž jak na straně ČKA, tak na straně zaměstnanců-rozhodčích (např. uzavření nových dodatků ke smlouvám, každoměsíční pracovní výkazy, hlášení DPP na ČSSZ, vykazování práce o víkendu atd.). Na zvýšení administrativy v takovémto rozsahu ČKA nemá dostatečné personální kapacity, zároveň by ČKA významně narostly náklady spojené s personální a mzdovou agendou, kterou již dnes nepokryje vybírané startovné.

V posledních měsících sekretariát ČKA velmi intenzivně řešil, jakým způsobem novelu ZP implementují do svých systémů ostatní svazy a další subjekty ze sportovního prostředí. Po analýze a poradách s Českou unií sportu nakonec došel k následujícímu řešení. Před samotným popisem řešení, si dovolujeme připomenout zásady, dle kterých se VV ČKA rozhodoval.

 • Systém centralizovaného vyplácení rozhodčích se zavedl z důvodu kontroly, zda jsou všem rozhodčím řádně vypláceny odměny.
 • Systém zaměstnávání rozhodčích skrze DPP byl sice administrativně náročný, přesto však nejvíce transparentní ve vztahu k účetnictví a kontrolám.
 • Vzhledem k tomu, že vyplácení rozhodčích přešlo z oddílu na ČKA, ČKA zvýšila startovné v ligových soutěží (vybrané startovné přesto nikdy nepokrylo veškeré náklady spojené se systémem vyplácení odměn pro rozhodčí).
 • Systém kontroly vyplácení rozhodčích je dobré zachovat nadále.
 • Pro jaro 2024 je nutné zohlednit, že oddíly zaplatily startovné za sezónu 2023/2024.

Jako ideální řešení, které používá velká část svazů, se jeví systém, kdy odměnu rozhodčímu vyplácí oddíl. Tak tomu u nás bylo i v minulosti. Novinkou však bude, že oddíl poté náklady na rozhodčí za svá ligová utkání přefakturují ČKA.

Pro letošní sezónu by systém vypadal takto:

 • Za podzim roku 2023 budou rozhodčí vyplaceni formou DPP, tak jako v minulých letech (výplata proběhne okolo 10.01.2024).
 • Do 15.12.2023 bude emailem všem rozhodčím zaslána výpověď DPP s výpovědní lhůtou 14 dní, ke konci roku 2023 tak zaniknou všechny DPP pro rozhodčí.
 • Za jaro roku 2024 budou rozhodčí vyplácet domácí oddíly. Po skončení jarní části sezóny oddíly vyfakturují ČKA náklady na rozhodčí dle tabulky v rozpisu.
 • Oddíly si dle svého uvážení a účetní praxe zvolí systém výplaty rozhodčího (formou DPP, formou příležitostné činnosti a další.) V případě potřeby kontroly ze strany ČKA, kdy by se rozhodčí ozval, že nedostal odměnu, pak oddíl předloží veškeré originální primární doklady o výplatě odměn.

Zavedení nového systému bylo avizováno na Výkonné radě ČKA. ČKA chápe, že se jedná o zásadní změnu, která se dotýká jak oddílů, tak samotných rozhodčích. Přesto věříme ve Vaše pochopení. Po jarní části sezóny vyhodnotíme, zda je systém funkční a pro naše prostředí ideálním řešení. Jako symbolickou kompenzaci pro rozhodčí, kterých se situace v posledních letech dotýkala nejvíce, ČKA vyplatí všem rozhodčím za podzimní část 2023 10 % odměny navíc.

Na nový systém samozřejmě musíme reagovat i úpravou dokumentů. Pro jarní část tedy vyjde nová směrnice o výplatě rozhodčích a úprava rozpisu ligových soutěží. Zároveň u rozpisu pro soutěžní ročník 2024/2025 nejspíše bude prodleva u článku o výplatě rozhodčích, který vyjde až poté, co vyhodnotíme jarní část 2024. Tento článek má především informativní charakter. O konkrétní podobě systému výplaty rozhodčích za jarní část 2024 vyjde ještě samostatný článek.

Evidence ČKA

Další důležitou změnou byla novela Sportovně technických pravidel ČKA (STP), především Registračního a přestupního řádu, kde některé novinky vyjdou v účinnost 01.01.2024. Jak již bylo vysvětleno v samostatném článku, bylo nutné změnit způsob výběru členského příspěvku. Ve stručnosti se jedná o změnu, kdy členský příspěvek pro kalendářní rok 2024 je nutné vybrat v lednu 2024 a nikoliv v srpnu 2024. V praxi to znamená tyto změny:

 • V elektronické evidenci členů ČKA byla změněna platnost členského příspěvku (ČP) všem členům nově na 31.01.2024
 • Členský příspěvek za rok 2023 končí 31.12.2023 a následuje měsíc, kdy si hráč musí uhradit členský příspěvek pro rok 2024, pokud chce dále pokračovat v aktivním členství.
 • Nově bude zřejmé, že členský příspěvek je platný na kalendářní rok. Platný bude vždy ode dne zaplacení do 31.01. následujícího roku.

Vedle této změny jsme provedli ještě několik úprav, o kterých vyšel samostatný článek:

 • Změna sazeb ČP.
 • Změna sazeb za registrační průkaz (RP)
 • Zrušení platby administrativního poplatku za novou registraci 50 Kč.

Všechny tyto změny jsou účinné od 01.01.2024

Mistrovství Česka

Poslední důležitou novinkou, kterou VV ČKA přijal na svém posledním zasedání, je start cizinců včetně hráčů s dvojím státním občanstvím (kdy jedno je české) v Mistrovství České republiky (MČR). Otázkou se VV zabýval, jelikož v aktuální době se zvyšuje počet cizích státních příslušníků, kteří se v ČKA registrují. ČKA v současnosti registruje několik cizích státních příslušníků jedná se např. o 2 hráče bulharské národnosti, 8 ukrajinské, 1 moldavské, 1 ruské, 5 slovenské, 3 německé, 1 rakouské, 1 slovinské, 1 kolumbijské či 3 polské.

V otázce startu cizinců na MČR VV ČKA přijal progresivní řešení, které známe i z jiných sportů. Tedy že účast v MČR všech kategorií není nijak omezována státním občanstvím, klíčové je pouze aktivní členství v ČKA. Pro pochopení rozhodnutí VV ČKA je nutné si uvědomit fakt, že systém našich ligových soutěží je Mistrovstvím České republiky v kategorii družstev. V ligových soutěžích však dle praxe startují cizinci dlouhodobě. Mohou se tedy stát Mistry ČR v kategorii družstev. Proto není důvod, proč by se nemohli stát Mistry ČR v kategoriích jednotlivců.

Děkujeme za pozornost při čtení tohoto článku a v případě potřeby se neváhejte obracet na sekretariát ČKA pro doplňující vysvětlení.

Datum: 28. 11. 2023 | Sekce: VV ČKA | Autor: ČKA