ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Novela sportovně technických předpisů - update 25. 7.

VV ČKA schválil novelu sportovně technických předpisů. Nejdůležitější změny jsou tentokrát v oblasti Registračního a přestupního řádu. (Update: doplněna reakce na nejčastější dotazy)

Novela sportovně technických předpisů

Každoroční novela sportovně technických předpisů je obvykle reakcí na změny mezinárodních předpisů, které schválí konference NBC. Je tomu tak také letos, i když tentokráte musíme především reagovat na požadavky NSA v oblasti evidence členské základny ČKBF. Změny se týkají tří našich předpisů.

Pravidla

Pravidla přináší pouze jednu změnu. Spíše se jedná o upřesnění, které vychází vstříc hráčům s dlouhým rozběhem. Nově bude možné si značku pro začátek rozběhu udělat kdekoliv v hracím prostoru mimo náhozovou desku. Dosud to bylo možné pouze nalevo či napravo od náhozové desky – nikoliv za náhozovou deskou.

Konference NBC také přijala změnu věkových kategorií. Ve všech mládežnických kategoriích dochází k posunutí o jeden rok – např. starší žáci budou nově do 15 let místo dnešních 14. Změna horní hranice se netýká pouze juniorské kategorie, která nově bude zahrnovat věkové rozpětí 20 až 23 let. Tyto změny však platí pouze pro mezinárodní soutěže! Národní svazy nejsou povinny tuto změnu provést ve svých soutěžích. Ve spolupráci s odborníky z FTVS připravujeme metodiku tréninku mládeže. Dokud nebude nová metodika hotova, nebudeme nic měnit.

Soutěžní řád

Také zde je jen jedna změna, která se týká soutěže sprintu jednotlivců. Konkrétně je v souladu s ISO nově upraven postup při opakování „Sudden Victory“ při rozhodování o zisku setového bodu.

Registrační a přestupní řád ČKBF/ČKA

Jak bylo v úvodu naznačeno, zásadní změna se týká registrace členské základny. Jedním ze základních kritérií pro obdržení dotace na činnost od NSA je velikost členské základny. K tomu se využívá Rejstřík sportu. V našem zájmu je, abychom měli v rejstříku zaevidováno co nejvíce členů, kteří splňují požadavky NSA. Bohužel máme nedostatky, které je třeba napravit.

V prvé řadě se to týká splatnosti členských příspěvků. Přestože se jedná o členský příspěvek pro daný kalendářní rok, je v současnosti nastaveno datum jeho splatnosti na konec srpna. Naposledy se tak stane v letošním roce. Od 1. ledna 2024 přejdeme v rámci ČKBF k novému platebnímu termínu, kterým bude konec ledna. Tato změna je nutná. Pokud nějaký hráč zaplatil svůj roční členský příspěvek ke konce srpna 2022, odehrál vlastně celé jaro 2023 na dluh. Uhradí-li si nyní členský příspěvek ke konci srpna 2023, je všechno v pořádku. Pokud se však rozhodne, že si letos již neprodlouží své členství v ČKBF/ČKA, účastnil se v jarní části našich soutěží bez zaplacení členského příspěvku. To si lze vyložit jako neoprávněný start. ČKA se s tím umí vypořádat, protože podle naší vnitřní praxe je to v pořádku. Z pohledu NSA tomu tak není. V krajním případě to může být vykládáno jako nesplnění podmínek pro přidělení dotace.

Další problém se týká výše členských příspěvků. Podle požadavků NSA musí být jeho minimální výše nastavena na částku 200 Kč. S výší členských příspěvků souvisí ještě jeden problém. V současné době připravuje NSA prioritizaci sportů. Jinými slovy: stát má zájem podporovat maximálně 30 sportů – především olympijských. Ostatním poskytne pouze základní podporu. Přestože má náš sport u nás dlouhou tradici a podle členské základny nám patří 21. místo, nelze očekávat, že budeme patřit mezi těch 30 vybraných sportů. Pokud chceme zajistit rozvoj našeho sportu, musíme se na to připravit již nyní. A musíme si být vědomi toho, že nás to bude něco stát. Věříme, že navýšení členských příspěvků naši členové pochopí.

V neposlední řadě nesmíme zapomínat na některá družstva, která se účastní našich soutěží – týká se to regionálních soutěží – a nemají právní subjektivitu, resp. ji nemají odvozenu od zastřešující TJ. I když mají členové těchto družstev uhrazeny členské příspěvky ČKBF/ČKA – takže z pohledu našich předpisů je vše v pořádku –, existuje zde problém, jak tyto naše členy vykázat v Rejstříku sportu. Pro tato družstva a jejich členy je nově navržen způsob, který by měl tento problém vyřešit.

Souhrn všech změn, které se týkají Registračního a přestupního řádu ČKBF/ČKA:

Členské příspěvky

Pro rok 2023: splatnost k 31. 8. 2023 v současné výši.

Od roku 2024: splatnost k 31. lednu:

  • 400 Kč – základní výše,
  • 200 Kč – maximálně 18 let nebo minimálně 65 let,
  • 100 Kč – členové Sekce ČKA bez práva startu,
  • 100 Kč – funkcionáři bez práva startu.

Bez zaplaceného členského příspěvku není člen oprávněn účastnit se našich soutěží. Výjimkou je měsíc leden, pokud měl člen zaplacen členský příspěvek pro minulý rok.

Pokud člen neuhradí členský příspěvek nejpozději k 31. lednu, začíná mu automaticky běžet karenční doba od 1. ledna.

Pokud člen během karenční doby uhradí členský příspěvek, je karenční doba zastavena a členství je automaticky obnoveno v původní podobě.

Manipulační poplatky

Ruší se poplatek za novou registraci. Zachovány zůstávají poplatky:

  • 200 Kč – změna oddílové příslušnosti v rámci ČKA.
  • 100 Kč – vystavení registračního průkazu.

Manipulační poplatky, které jsou zřízeny v jiných předpisech ČKA, zůstávají zachovány v původní výši.

Registrační průkaz

Členové ČKA registrační průkaz nepotřebují k účasti v soutěžích v rámci ČKA a ani v rámci NBC. K prokázání totožnosti mohou použít jiný doklad.

Vystavení RP je zpoplatněno (viz výše).

Platnost RP je 10 let, v případě osob mladších 18 let je platnost 5 let.

Kluby bez právní subjektivity

V Rejstříku sportu jsou zařazeni do klubu Sekce ČKA.

Na sekretariátu ČKA musí být uložen Evidenční list, který povinně obsahuje:

  • název družstva, pod kterým se účastní našich soutěží,
  • jméno osoby, která je oprávněna jednat s ČKA za družstvo,
  • jména všech členů družstva.

Na členy takto vytvořeného družstva se vztahují všechna práva a povinnosti jako na ostatní členy ČKA.

Reakce na nejčastější dotazy

Nejvíce dotazů zcela pochopitelně směřuje k výběru členských příspěvků. Proč musím na konci letošního srpna zaplatit 200 Kč a za pár měsíců ke konci ledna 2024 budu platit znovu, tentokráte dokonce dvakrát tolik?

Je třeba si uvědomit, že členský příspěvek, který je zaplacen v průběhu kalendářního roku, je členským příspěvkem pro daný kalendářní rok. Dosud se tento členský příspěvek vybíral ke konci srpna. Tak jak je zatím náš systém výběru členských příspěvků provázán s výsledkovým servisem, získává člen uhrazením členského příspěvku právo účasti v našich soutěžích až do konce jarní části následujícího roku. To však neznamená, že tím má do tohoto data zaplaceny členské příspěvky. Všichni naši členové, kteří zaplatili své členské příspěvky ke konci srpna 2022 získali právo startu do konce června 2023, ale celou jarní část roku 2023 odehráli vlastně na dluh. Zaplacením členského příspěvku pro rok 2023 ke konci letošního srpna vyrovnají i tento svůj závazek. Od roku 2024 dochází ke změně, díky které se pouze mění termín splatnosti členského příspěvku. Je to pouze administrativní změna, která může v někom vyvolávat pocit, že po něm chce ČKA, aby neustále platil. Ale od ledna 2024 bude členský příspěvek opět vybírán v cyklu jednou za 12 měsíců.

Protože je výběr členských příspěvků provázán s naším výsledkovým servisem, je účinnost změny výběru členských příspěvků stanovena na 1. ledna 2024. K tomuto datu bude provedena také změna v našem systému. To mimo jiné znamená, že přibližně 15. prosince vypneme současný systém a 5. ledna 2024 spustíme nový. Během této výluky nebude možné hradit členské příspěvky. Přesné termíny včas oznámíme. V praxi to znamená, že z technických důvodů se aktuálně v elektronické evidenci členské příspěvky stále prodlužují do 31. srpna 2024, po aktualizaci v prosinci se však datum platnosti u všech členů s platným členským příspěvkem přepíše a 31. ledna 2024.

Některé dotazy se také týkaly karenční doby. Tady je třeba připomenout, že v případě ukončení členství v ČKBF/ČKA (viz Registrační řád ČKBF) začíná běžet karenční doba. Tento pojem není v Registračním a přestupním řádu ČKA definován, ale přesto je běžně používán. Jde o to, že během této doby se nemůže bývalý člen znovu zaregistrovat za jiný klub bez souhlasu svého bývalého mateřského klubu. Karenční doba vnáší lepší pořádek do vztahu mateřských klubů a jejich členů. Karenční doba je dle čl. 2 odst. 1 písm. b) Registračního a přestupního řádu ČKA stanovena na 1 rok.

Datum: 24. 7. 2023 | Sekce: VV ČKA | Autor: Jiří Jančálek