ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Upřesňující informace k odměňování rozhodčích

S novou sezonou jsou tu rovněž dlouho avizované změny ve způsobu odměňování rozhodčích.

K novému způsobu vyplácení odměn byla vydána Směrnice č. 3/2020 o způsobu vyplácení odměn a cestovních náhrad rozhodčím (dále jen „směrnice“), která je účinná od 1. 9. 2020. Doporučujeme všem rozhodčím, aby se s obsahem tohoto dokumentu seznámili. Naším cílem bylo udělat vše co nejjednodušší pro všechny zúčastněné strany. Přesto se však především kvůli potřebě řádného vedení účetnictví nelze vyhnout některým, možná zpočátku trochu obtěžujícím, administrativním úkonům.

V první fázi je zapotřebí, aby každý rozhodčí, který je delegován k ligovým utkáním nebo který cítí, že by v průběhu soutěžního ročníku mohl některé ligové utkání řídit, přestože není delegován, zaslal na sekretariát ČKA vyplněnou a podepsanou dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“). Její vzor naleznete jako přílohu č. 1 směrnice. Jelikož DPP se uzavírá na dobu neurčitou, jedná se o jednorázový úkon, který již nebude nutné v budoucnu opakovat. Podepsanou DPP je možné zasílat i v průběhu sezony, datum uzavření dohody však musí v každém případě předcházet prvnímu utkání, jehož proplacení si rozhodčí nárokuje.

Zjednodušený postup v bodech:

  1. Vyplňte DPP (uvádějte trvalé bydliště, které máte uvedené v občanském průkazu);
  2. Zkontrolujte správnost vyplněných údajů a pokud souhlasí, DPP dvakrát vytiskněte;
  3. Obě vyhotovení podepište a vložte do obálky;
  4. Obálku opatřete také adresou odesílatele, na kterou bude zasláno zpět jedno vyhotovení smlouvy podepsané oběma stranami;
  5. Dopis zašlete na adresu sekretariátu ČKA (Česká kuželkářská asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6).

V průběhu sezony je pak úkolem každého rozhodčího vést si evidenci všech utkání, která řídil. Doporučujeme k tomu rovnou používat formulář „Výkaz utkání“ (viz příloha č. 2 směrnice). Na konci podzimní, resp. jarní části sezony je potom třeba tento vyplněný formulář vytisknout, podepsat a v termínu stanoveném směrnicí fyzicky doručit na sekretariát ČKA. Vzhledem k potřebě řádného vedení účetnictví je opět nutné, aby ČKA archivovala podepsané originály.

Vzhledem k tomu, že DPP je formou pracovněprávního vztahu, příjem z něj plynoucí podléhá zdanění. Této skutečnosti se bohužel nešlo vyhnout. Jelikož však ani není prakticky možné, aby si některý rozhodčí vydělal více než 10 000 Kč za měsíc, daňovou povinnost za něj vyřeší ČKA (zaměstnavatel), a to tak, že z příjmu rovnou srazí 15% daň. Tím je pro rozhodčího daňová otázka vyřešena. Příjem se již nemusí uvádět v daňovém přiznání. Vzhledem k nutnosti zdaňovat příjem VV ČKA dodatečně přistoupil ke zvýšení sazeb odměn rozhodčích, aby čistý příjem přibližně odpovídal výši odměn, které rozhodčí pobírali v loňské sezoně.

Protože jde o zcela zásadní změnu léta zavedené praxe, nelze očekávat, že vše bude od počátku probíhat hladce. Prosíme proto o trpělivost. Nicméně věříme, že všichni se s novým systémem brzy sžijeme.

Datum: 28. 8. 2020 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Lukáš Hlavinka