ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Důležité informace k placení členských příspěvků

Upozorňujeme, že od 1. července 2019 nelze zasílat žádosti na „prodloužení registrace“ klasickou poštou. V tomto článku naleznete další doplňující informace.

Upozorňujeme, že od 1. července 2019 nelze zasílat žádosti na „prodloužení registrace“ klasickou poštou.

Od uvedeného data vstoupila v platnost novela Registračního a přestupního řádu ČKA. Podle novely RPŘ se již nejedná o prodloužení registrace, ale o zaplacení členského příspěvku. Jediný možný způsob podání žádosti lze najít ve dvou článcích, které byly na toto téma zveřejněny na našem webu v minulých dnech (Novela Sportovně-technických předpisů a Novela Registračního a přestupního řádu).

Další informace můžete také najít níže ve formě „Otázek a odpovědí“, které budeme průběžně aktualizovat. Klasickou poštou lze na sekretariát ČKA zasílat pouze žádosti o registraci nových členů a změnu oddílové příslušnosti stávajících členů. Vyřízení obou těchto žádostí je podmíněno úhradou manipulačního poplatku ve výši 50 Kč za registraci a 200 Kč za změnu oddílové příslušnosti.


Otázky a odpovědi

Jak uhradit členský příspěvěk registrovaného člena v ČKA, kterému skončila platnost (nebo mu skončí v této sezóně)?

Nově se veškeré hrazení členských příspěvků provádí pouze elektronicky. Zodpovědný činovník v oddílu/klubu požádá e-mailem na adresu evidence@kuzelky.cz o zaslání přístupových údajů. Jakmile je obdrží, může si zkontrolovat platnost registrace u všech členů daného oddílu/klubu a na této stránce také požádat hromadně o jejich prodloužení. Po té, co zaškrtne, kterým členům chce prodloužit registraci, a žádost odešle kliknutím na tlačítko, systém mu zobrazí platební údaje ? číslo účtu ČKA, variabilní symbol platby a celkovou částku. Jakmile bude platba připsána na účet ČKA, sekretariát ověří, že souhlasí VS i částka, a uhrazení členského příspěvku zanese do systému.

Jak podat žádost o zaregistrování nového člena?

Pokud dotyčná osoba ještě není členem ČKBF/ČKA, vyplní předepsaný formulář a zašle ho klasickou cestou nebo v elektronické podobě (ve formátu pdf) na adresu sekretariátu ČKA. Sekretariát zkontroluje, že přihláška má všechny předepsané náležitosti. Pokud tomu tak je, založí nového člena do členské databáze ČKA. Jakmile se tak stane, může oddíl/klub předepsaným elektronickým způsobem uhradit za tohoto člena členský příspěvek pro danou sezónu. V žádném případě není možné provést úhradu členského příspěvku předem. Je bezpodmínečně nutné počkat, až bude nový člen založen do členské databáze.

Jak podat žádost o změnu oddílové příslušnosti?

Novelou Registračního a přestupního řádu se metodika vyřizování žádostí o změnu oddílové příslušnosti nezměnila. Člen, který žádá o změnu oddílové příslušnosti, vyplní předepsaný ?přestupní lístek? (Žádost o změnu v registraci) a se všemi náležitostmi ho zašle na sekretariát ČKA klasickou poštou nebo elektronicky (ve formátu pdf) na adresu sekretariátu ČKA. Pokud žádost bude mít všechny náležitosti a bude opatřena souhlasem obou oddílů/klubů, provede sekretariát příslušnou změnu v členské databázi ČKA. Pokud by žádost nebyla opatřena souhlasem mateřského oddílu, předá vyřízení žádosti Matriční komisi ČKA, která určí výši odstupného a výchovného. Jakmile sekretariát ČKA obdrží doklad o zaplacení předepsané částky na účet mateřského oddílu, provede změnu v členské databázi. Změna oddílové příslušnost nemá vliv na platnost členského příspěvku.

Některým našim členům končí platnost registrace během října a listopadu letošního roku. Mohou si členský příspěvek zaplatit již nyní?

Ano, tato možnost tady je a dokonce se jedná o variantu, kterou doporučujeme. Pokud hráči plánují, že se budou soutěží účastnit i po skončení platnosti současného registračního průkazu, budou muset na zbytek soutěžního ročníku zaplatit členský příspěvek v plné výši. Je tedy lhostejno, zda tak učiní již nyní, nebo až to bude nezbytně nutné. Pokud se tak stane v rámci hromadné platby celého klubu, bude se tím muset pověřená osoba klubu zabývat jen jednou a během sezóny nebude muset ani klub, ani hráč myslet na to, kdy je třeba členský příspěvek uhradit.

Otázku, kdy podat žádost o úhradu členského příspěvku je třeba také posoudit s ohledem na možné žádosti o zaregistrování nových členů a plánované přestupy hráčů z jiných oddílů. Pokud jsou tyto změny předem známy, lze doporučit, aby oddíl podal nejprve tyto žádosti a teprve po jejich realizaci požádal o úhradu členských příspěvků všech svých členů (původních i nových) před začátkem hrací sezóny.

Jako krajský funkcionář mám od loňského roku zřízen přístup do členské databáze. Když se v ní podívám na svůj klub, není mi jasné, jak mám vybrat členy, u kterých potřebuji uhradit členský příspěvek na novou sezónu.

Existuje několik možností, jak přistoupit k členské databázi. Každá tato varianta má odpovídající způsob zobrazení údajů a odpovídající možnosti práce s nimi. Aby bylo možné pracovat s agendou členských příspěvků konkrétního klubu, musí si pověřený člen tohoto klubu požádat o přístup na adrese evidence@kuzelky.cz. Na základě žádosti obdrží klub svoji přístupovou adresu a pouze touto cestou pak může v členské databázi vyhotovit požadavek na úhradu členských příspěvků vybraných členů svého klubu.

Při bezhotovostní platbě mám použít jako variabilní symbol přidělený kód oddílu?

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že k zaplacení členských příspěvků je možná pouze bezhotovostní platba. K jejímu rozlišení je třeba používat příslušný variabilní symbol. Protože klub může podat více žádostí o zaplacení členských příspěvků, musí mít každá tato žádost svůj jedinečný variabilní symbol. Je tedy zřejmé, že se nemůže jednat o kód oddílu, který je pevně dán. Pokud skutečně oddíl vytvoří současně dvě různé žádosti na zaplacení členských příspěvků, je nepřípustné zaslat na účet ČKA jednu platbu ve výši součtu předepsaných částek pod jedním z vygenerovaných variabilních symbolů. Sekretariát ČKA eviduje všechny žádosti a potvrdí pouze ty, u kterých se bude shodovat předepsaná částka s vygenerovaným variabilním symbolem. Pokud ke shodě nedojde, sekretariát ČKA žádost zamítne a peníze vrátí zpět na účet žadatele.

Mám podánu žádost o změnu oddílové příslušnosti. Mohu si ponechat stávající registrační průkaz k prokazování své totožnosti?

Od 1. července 2019 slouží registrační průkaz pouze k identifikaci dotyčné osoby. Z údajů, které jsou na něm uvedeny, jsou k identifikaci osoby potřebné tyto údaje: jméno osoby, datum jejího narození a fotografie. ? Toto jsou povinné údaje na jakémkoliv jiném průkazu, kterým člen dokládá svoji identitu (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, ?) ? Je-li na průkazu uveden název klubu, jedná se o doplňkovou informaci, která s prokázáním totožnosti člena nesouvisí. Zda-li je hráč oprávněn za konkrétní klub nastoupit, je ošetřeno ve vazbě mezi programem na vyhodnocování kuželkářských soutěží a členskou databází. Odpověď na položenou otázku tedy zní: ano, lze používat původní registrační průkaz.

Proč se píše, že registrační průkaz má platnost 10 let, když se členský příspěvek vybírá jen na jednu sezónu?

Registrační průkaz ČKA je něco jako občanský průkaz občanů ČR. Slouží pouze k identifikaci osoby. Samotný průkaz má podobu kartičky, která sama od sebe má určitou trvanlivost. Také údaje na ní se mohou měnit ? asi nejvíce se to týká podoby držitele průkazu. Proto je platnost tohoto fyzického dokladu omezena na 10 let (u mládeže na 5 let). Naopak členský příspěvek lze vnímat jako hráčskou licenci, která člena opravňuje k účasti v soutěžích a toto oprávnění je vydáváno na jednu sezónu.

V současné době jsem v jiném stavu. Dítě se mi narodí koncem roku. Z tohoto důvodu neplánuji, že bych hrála kuželky v celé této sezóně. Od podzimu 2020 bych však opět ráda hrála za svůj klub. Jak mám postupovat?

Protože v sezóně 2019/2020 nebudeš startovat v soutěžích ČKA, je zcela zbytečné, abys uhradila členský příspěvek na tuto sezónu. Stačí, když si až za rok zaplatíš členský příspěvek na sezónu 2020/2021. Obecně platí, že toto přerušení může být z libovolných důvodů (není nutné ho jakkoliv prokazovat) a může trvat i více sezón v jednom kuse. Teprve v případě, že k úhradě členského příspěvku nedojde pětkrát za sebou, je člen vyřazen z evidence.

Nezaplacením členského příspěvku se členu ČKBF/ČKA pozastavuje členství v naší organizaci. Díky tomu přichází o některá svá práva. Tím nejviditelnějším je právo na účast v soutěžích. Ale také se to týká ?práva volit a být volen?. Jakmile však člen zaplatí členský příspěvek na další období, jsou mu tato práva automaticky vrácena.

Jsem rozhodčím I. třídy. Současně jsem i hráč. Musím uhradit členský příspěvek 200 Kč nebo se na mne vztahuje osvobození od jeho uhrazení?

Osvobozeni od jeho uhrazení jsou pouze funkcionáři, kteří v rámci ČKA vykonávají výlučně svoji funkci. Považujeme za nemravné chtít po lidech, kteří pro nás pracují, aby si ?za odměnu? uhradili členský příspěvek. Funkcionáři svojí prací zabezpečují řádný chod všech soutěží. Účastníci soutěží toho využívají a je tedy logické, že si svoji účast hradí. Každý, kdo chce startovat v jakékoliv soutěži v rámci ČKA, musí mít uhrazen členský příspěvek 200 Kč (mládež a senioři 100 Kč).

Mohu zaplatit členský příspěvek osobně na sekretariátu ČKA?

Úhrada členských příspěvků na sekretariátu ČKA není možná. V článku 6 Registračního a přestupního řádu ČKA je jasně uvedeno, že členské příspěvky vybírá mateřský oddíl a ten je následně převede na účet ČKA. Díky tomu, že mají oddíly/kluby plně ve svých rukou průběh vybírání členských příspěvků ČKA od svých členů, mají také o nich přesnou evidenci.

Mohu zaplatit členský příspěvek na více sezón dopředu?

Systém umožňuje zaplacení členského příspěvku pouze pro aktuální sezónu. Toto nastavení odpovídá požadavkům MŠMT, které po ČKBF vyžaduje každoroční výkaz evidence členských příspěvků.

Jak si lze požádat o vystavení nového registračního průkazu?

Ke zhotovení průkazu je zapotřebí, aby v členské databázi ČKA byla k dispozici aktuální fotografie žadatele, která splňuje podmínky podle článku 4 odst. 3 písm. b) RPŘ. Vložení aktuální fotografie do databáze bude provádět pověřený člen oddílu/klubu, který je současně oprávněn podávat žádosti na uhrazení členských příspěvků a obdobným způsobem také žádosti ke zhotovení registračních průkazů.

Systém zatím neumožňuje podat si žádost o vystavení registračního průkazu. Na této možnosti se intenzivně pracuje a věříme, že do začátku soutěžního ročníku bude tato možnost k dispozici. Jakmile se tak stane, budeme o této možnosti informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Zájemci o zhotovení průkazu si již nyní mohou připravit své aktuální fotografie s předepsanými parametry. Sekretariát ČKA žádost o zhotovení průkazu zamítne, pokud fotografie tyto parametry nebude splňovat a také v případech, kdy místo fotografie bude žertovný obrázek, podobenka jiné známé osobnosti, resp. zde bude jasný nesoulad mezi věkem osoby na fotografii a věkem žadatele, apod. ? Další kontrolu budou samozřejmě provádět rozhodčí, kteří v případě nesouladu fotografie s osobou držitele průkazu nepřipustí tohoto držitele ke startu.

Datum: 6. 7. 2019 | Sekce: Ostatní | Autor: ČKA