ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Novela Registračního a přestupního řádu

Dnem 1. července 2019 vstupuje v platnost novela Registračního a přestupního řádu ČKA (dále jen RPŘ), která zásadním způsobem mění dosavadní praxi při provádění registrace členů ČKA.

Důvod změny

Novela RPŘ reaguje na změny, ke kterým v poslední době došlo:

 • zákon 230/2016 Sb., kterým se zavádí Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení;
 • novelizované znění Registračního řádu ČKBF;
 • nové možnosti v oblasti elektronických technologií.

Výkonný výbor ČKA si od této změny slibuje přesnou a aktuální evidenci členské základny, která by měla pokrýt požadavky kladené na nás zákonem 230/2016 Sb. Pro všechny zúčastněné by mělo dojít k zjednodušení při vyřizování změn v členské databázi. Ta bude nyní ještě více provázána s programem na vyhodnocování kuželkářských soutěží a díky tomu by nemělo docházet k neoprávněným startům hráčů z důvodu neplatné registrace.


Členský příspěvek

Členství v ČKBF/ČKA je trvalé. Aby se však člen mohl aktivně zapojit do dění v ČKA musí mít zaplacen členský příspěvek. Ten je v rámci ČKA vztažen ke konkrétnímu soutěžnímu ročníku. Výše členského příspěvku je určena takto:

 • a) základní výše příspěvku 200 Kč platí pro všechny členy, pokud pro ně neplatí některá z následujících možností;
 • b) 100 Kč pro osoby, které v daném soutěžním ročníku ještě nedosáhly 19 let, resp. dosáhnou 65 let svého věku nebo jsou poživateli plného či částečného invalidního důchodu;
 • c) 100 Kč pro členy, kteří jsou registrováni dle článku 5 RŘ ČKBF (tj. bez oddílové příslušnosti);
 • d) osoby, které v rámci ČKBF a ČKA vykonávají pouze některou volenou či nevolenou funkci (např. členové výkonných výborů, rozhodčí, trenéři, techničtí pracovníci) jsou od placení členského příspěvku osvobozeni.

Poznámka: Navýšení členského příspěvku bylo motivováno snahou, aby také krajské svazy měly podíl na příspěvcích „svých členů“. Vybrané členské příspěvky budou nyní na základě usnesení VR ČKA děleny mezi ČKA a krajské svazy v poměru 50:50.

Aby se člen mohl aktivně účastnit mistrovských a nemistrovských soutěží v rámci ČKA, musí mít uhrazen členský poplatek podle písm. a) či b). Obecně platí: chce-li se hráč v rámci soutěžního ročníku zúčastnit jen jedno jediného utkání, musí mít uhrazen příspěvek za celý ročník. Členský příspěvek dle písm. d) platí pouze pro funkcionáře, kteří v rámci ČKA vykonávají výlučně některou z uvedených funkcí a neúčastní se žádných soutěží ČKA.

V současné době platí přechodné ustanovení Registračního řádu ČKBF, podle kterého hráči, kteří byli registrováni v ČKBF/ČKA před nabytím účinnosti novely, mají zaplaceny své členské příspěvky do konce platnosti stávající registrace.

Příklad: Pokud má hráč platnou registraci např. k 23. listopadu 2020, může se na základě toho účastnit všech mistrovských a nemistrovských soutěží až do tohoto data (tzn. že už nyní má uhrazen členský příspěvek za sezónu 2019/2020). Pokud se však bude chtít zúčastňovat těchto soutěží i po uvedeném datu, musí si uhradit členský příspěvek pro soutěžní ročník 2020/2021. Příspěvek musí být uhrazen a aktivován nejpozději před prvním startem po 23. listopadu 2020.


Úhrada členských příspěvků

Členská databáze ČKA je nyní přístupná na internetu na adrese evidence.kuzelky.cz. V základním zobrazení jsou k dispozici některé informace obecné povahy. O přístupové heslo je třeba zažádat na e-mailem na adresu evidence@kuzelky.cz.

Pro úhradu členských příspěvků na daný soutěžní ročník je třeba znát přístupovou adresu. Každý kuželkářský oddíl/klub si zašle požadavek (nejlépe z e-mailové adresy organizačního pracovníka či předsedy – tato e-mailová adresa bude uložena pro další budoucí použití) na adresu evidence@kuzelky.cz a správce mu přístupovou adresu zašle.

Díky tomu každý oddíl/klub získá přístup k informacím o svých členech a bude jim moci příspěvky uhradit. Přehled členů daného oddílu/klubu obsahuje údaje: registrační číslo, jméno hráče, datum narození, pohlaví, platnost členského příspěvku. Pokud chce oddíl/klub uhradit členské příspěvky za své hráče-členy, označí je v tomto seznamu. Automaticky se mu zobrazí částka, kterou je třeba uhradit a variabilní kód transakce. Uvedenou částku uhradí na účet ČKA.

Jakmile bude na účet ČKA připsána uvedená částka, sekretariát na základě variabilního kódu ověří, že částka odpovídá předepsané výši. Pokud tomu tak bude, potvrdí u všech hráčů v transakci platnost jejich členského příspěvku a od toho okamžiku mohou hráči startovat v soutěžích ČKA.

Poznámka: Je na libovůli každého oddílu/klubu, zda vyřídí členské příspěvky za všechny své hráče v rámci jedné transakce, resp. to rozloží do více částí. Každá transakce bude mít svůj unikátní variabilní kód. Více částí je samozřejmě pro sekretariát ČKA organizačně a časově náročnější. Proto je třeba dávat přednost minimalizaci počtu transakcí.


Změny v registraci

Existují čtyři druhy změn v registraci:

 • a) založení nového člena,
 • b) ukončení členství,
 • c) změna oddílové příslušnosti,
 • d) změna příjmení.

V případě žádosti o členství u nového člena se vyplní příslušný formulář a zašle se klasickou poštou nebo elektronicky na sekretariát ČKA. Pouze sekretariát ČKA je oprávněn vkládat nové členy do naší databáze. Jakmile je do databáze vložen nový člen, postupuje klub podle pokynů, které jsou uvedeny výše.

Ukončení členství v ČKBF/ČKA je možné jen z důvodů uvedených v Registračním řádu ČKBF. Pro tuto změnu neexistuje žádný předepsaný formulář. Příslušnou žádost je třeba opět zaslat na sekretariát ČKA.

Žádost o změnu oddílové příslušnosti je třeba podat opět na předepsaném formuláři. Žádost se zasílá klasickou poštou nebo elektronicky na sekretariát ČKA. Způsob projednání této žádosti zůstal zachován, pouze přestupní období je nyní od 1. července do 31. srpna.

Přestup je možný pouze v případě souhlasu obou oddílů/klubů. Pokud mateřský klub s přestupem nevysloví souhlas, je přestup možný pouze po uhrazení odstupného a výchovného. V této oblasti došlo k významné změně. Podrobnosti jsou uvedeny v novele RPŘ – základní částka, která je v tomto řádu zmíněna a používá se pro výpočet odstupného má nyní hodnotu 20 000 Kč.

Samotná změna oddílové příslušnosti není zpoplatněna. Pokud hráč změní oddílovou příslušnost, zůstává mu zachována platnost členského příspěvku ČKA (pokud ho měl uhrazen) a také mu zůstává zachována platnost registračního průkazu (viz dále).


Registrační průkaz

Registrační průkaz je nyní nepovinný. Slouží pouze k prokázání totožnosti hráče (člena ČKBF/ČKA). Pokud je na průkazu uveden konkrétní oddíl/klub, nemusí se tento údaj shodovat se skutečností. VV ČKA dává přednost, aby hráči svoji totožnost dokládali jinými platnými doklady, jako je např. občanský průkaz, řidičský průkaz atd.

Pokud člen požádá o vydání registračního průkazu, musí jeho žádost splnit náležitosti předepsané RPŘ. Vydání registračního průkazu je zpoplatněno.


Závěr

U takovéto zásadní změny nelze očekávat, že vše proběhne hladce a bez problémů. Chyby se určitě vyskytnou na všech stranách. Cíl je však jasný. Chceme zjednodušit a zefektivnit náš systém. VV ČKA je přesvědčen, že po odeznění dětských nemocí, a jakmile se všichni s ním naučí pracovat, bude nám sloužit mnohem lépe, než ten starý. Obrňme se proto nyní trpělivostí. Děkujeme.

Jiří Jančálek
Prezident ČKA

Datum: 1. 7. 2019 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek