ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Účastníci Interligy 2024–2025

Při zpracování přihlášek pro nový soutěžní ročník se vyskytl jeden problém. Družstvo SKK Rokycany, které v Interlize v „malé tabulce“ skončilo na páté příčce se nepřihlásilo do Interligy, ale rozhodlo se využít svého práva a pro další soutěžní ročník se přihlásilo do 1. KLM.

InterligaTím se otevřela otázka, zda TJ Sokol Husovice je za této situace sestupujícím družstvem či nikoliv. Výkonný výbor ČKA rozhodl v souladu s předpisy, že tomu tak není a muži Husovic mají právo se zúčastnit příštího ročníku Interligy. S tím nesouhlasí KK Zábřeh, který v 1. KLM skončil na druhém místě. Na podporu svého cíle dostat se do Interligy rozpoutal širokou kampaň, kterou přenesl i na diskuzní fórum na Facebooku.

Každý má nezpochybnitelné právo mít svůj vlastní názor a ten veřejně prezentovat. Musí však přitom respektovat některá základní pravidla. Vedle obsahu vyjádření je důležitá také forma. V tomto případě se jedná o správný výklad našich předpisů. ČKA je sportovní svaz, který se řídí celou řadou pravidel a řádů. Aby se zamezilo anarchii a chaosu, je pouze VV ČKA – jako nejvyšší svazový orgán mezi zasedáními VH ČKA – oprávněn vydávat závazné výklady těchto sportovně technických předpisů.

Výkonný výbor ČKA své rozhodnutí/výklad opíral o tato ustanovení.

Dokumentem s nejvyšší právní sílou, který se týká Interligy, je Dohoda o pořádání Interligy (PDF), která vstoupila v platnost 1. ledna 2021 a nahradila v plném rozsahu předcházející Dohodu o zřízení Interligy. – Je nespornou chybou, že tento dokument nebyl na webu. Tuto chybu jsme napravili. Nicméně to není důvod k tvrzení, že takováto dohoda neplatí. Bod 2.3 písm. a) – uvádí, že ve výlučné pravomoci národního svazu je „právo určit, která družstva obsadí šest míst, která jsou v připravovaném soutěžním ročníku Interligy pro něj rezervována“.

Pravidla kuželkářského sportu (PDF)

  • Čl. 1 odst. 1 – Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká kuželkářská asociace (dále jen „ČKA“) řídí sportovní činnost svých členů v kuželkářském sportu.
  • Čl. 1 odst. 2 – Veškeré mistrovské soutěže (dále jen „soutěže“) kuželkářského sportu v rámci ČKA se mohou konat výhradně podle těchto pravidel.
  • Čl. 1 odst. 3 – Pravidla jsou závazná pro všechny členy ČKA.
  • Čl. 4 odst. 11 písm. a) – „Nadnárodní soutěž“ (tj. Interliga) je jedním (nejvyšším) stupněm našich dlouhodobých soutěží.
  • Čl. 4 odst. 12 písm. b) – Družstva z členských oddílů ČKBF, která se účastní této soutěže, musí dodržovat také všechna ustanovení Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu.

Soutěžní řád ČKA (PDF)

  • Čl. 5 odst. 3 – Družstvo, které chce dobrovolně opustit soutěž, do které má být zařazeno pro další soutěžní ročník, nebo je z ní řídícím orgánem soutěže vyloučeno, je pro účely stanovení sestupujících družstev fiktivně zařazeno na poslední místo v konečné tabulce družstev.

Rozpis kuželkářské ligy 2023/2024 (PDF)

  • Bod 23 písm. a) – Z Interligy sestupuje nejhůře umístěné české družstvo do 1. KLM. Pokud se účastník Interligy rozhodne dobrovolně opustit Interligu, má právo na zařazení do 1. KLM. – Poznámka: Toto není jediné ustanovení ligového rozpisu, které se týká Interligy. Ta další ustanovení však nemají vztah k této věci.

Výklad VV ČKA

Podle Čl. 1 odst. 1 až 3 Pravidel platí Pravidla pro všechny soutěže a platí pro všechny členy ČKA. Podle Čl. 4 odst. 11 písm. a) Pravidel je Interliga součástí našich soutěží a podle Čl. 4 odst. 12 písm. b) Pravidel se na účastníky Interligy vztahují sportovně technické předpisy ČKA, tj. včetně Soutěžního řádu ČKA a Rozpisu ligových soutěží ČKA. – Poznámka: Netýká se to jen otázky postupu/sestupu, ale celé řady dalších mnohem důležitějších záležitostí: členství/registrace v ČKBF/ČKA, vazba startu hráčů mezi Interligou a nižšími soutěžemi ČKA, celá problematika související s činnosti rozhodčích atd. – Podle Bodu 2.3 písm. a) Dohody je ve výlučné pravomoci národního svazu, aby určil, která družstva se zúčastní následujícího soutěžního ročníku Interligy. VV ČKA tuto svoji pravomoc využil a zveřejnil, viz Bod 23 písm. a) Rozpisu ligy 2023/2024, jakým způsobem bude toto svoje právo uplatňovat pro soutěžní ročník 2024/2025. Protože družstvo SKK Rokycany se rozhodlo využít svého práva, které mu zaručoval citovaný bod ligového rozpisu, dobrovolně se stalo sestupujícím družstvem. Jak v této situaci postupovat stanoví Čl. 5 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA.

Na základě tohoto závazného výkladu VV ČKA je sestupujícím družstvem z Interligy 2023/2024 družstvo SKK Rokycany. Protože ligový rozpis uvádí, že z Interligy sestupuje jen jedno družstvo, žádné další družstvo z Interligy 2023/2024 nesestupuje.

Připomínky, které uvedl KK Zábřeh ve svém vyjádření, VV ČKA využije ke zpřesnění některých nepřesných ustanovení Interligových předpisů. Pouze je třeba připomenout, že k tomu bude potřeba souhlasu SKoZ. KK Zábřeh za jeho podněty děkujeme.

Datum: 1. 7. 2024 | Sekce: Interliga | Autor: ČKA