ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Konference WNBA

30. dubna 2006, Gonderange (LUX)

WNBAV sobotu 5. listopadu 2005 se v rakouském Oberpullendorfu konala řádná konference WNBA, která měla na programu dva důležité body: schválení nového znění stanov WNBA a volbu viceprezidenta. V průběhu jednání se vyskytl ještě jeden důležitý bod, prezident maďarského svazu pan F.Makk předložil návrh na odvolání prezidenta WNBA. Atmosféra byla tehdy velmi napjatá. Bližší informace je možné získat ve Zpravodaji ČKA č. 4, kde se lze také dočíst jak to tenkráte dopadlo. Vše tehdy skončilo patem. Nic zásadního se nepodařilo schválit. Odvolání prezidenta se nekonalo, volby také neproběhly a jediné, co se podařilo dohodnout, bylo vytvoření pracovní komise pro přípravu návrhu stanov WNBA (připomeňme si, že členem této komise se stal také J.Jančálek) a stanoven termín, kdy bude konference pokračovat.

Pořádáním pokračování konference byl pověřen lucemburský svaz a termín byl stanoven na poslední dubnovou sobotu. Každá konference má vedle svého oficiálního programu i další oficiální a neoficiální součásti. K těm neoficiálním částem patří např. zákulisní jednání a k oficiálním zase nějaký společenský program – např. pozvání ke starostovi města. To se v Lucembursku nekonalo, místo něho byla pro účastníky konference připravena prohlídka města Luxembourg.

Ale to jsme trochu předběhli v časové posloupnosti. Před sobotním dopoledním výletem se uskutečnil páteční příjezd účastníků konference. Někteří přijeli osobním autem (jako např. naši zástupci), jiní přiletěli letadlem. Zajímavý druh dopravy zvolili zástupci Maďarska, Rakouska, Slovinska a Chorvatska, kteří spolu s prezidentem NBC přijeli společně mikrobusem. Díky tomu měli dostatek času, aby mohli spolu „kout pikle“. Již páteční bilaterální jednání naznačovala, že to v sobotu nebude vůbec jednoduché. Při rozhovoru s prezidentkou NBS (nůžková sekce) paní R.Keres, byl pan V.Tlamka ubezpečen, že může počítat s podporou NBS i NBB (žlábková sekce) při své volbě na post viceprezidenta WNBA. Zajímavý byl i rozhovor se zástupci německého svazu, kteří neopomenuli zdůraznit své výhrady k předloženému návrhu stanov. Výhrady Němců se týkaly hlavně dvou ustanovení: 1) zakotvení jednotného hracího systému v sekcích a v národních ligách členských svazů; 2) nenapadnutelnosti usnesení konference WNBA. Také naši zástupci při této příležitosti vyjádřili své rozhodnutí nepodpořit změnu stanov WNBA v předložené podobě. S první výhradou Němců jsme se ztotožnili a navíc jsme ještě napadli ustanovení, které znemožňovalo, aby prezident a viceprezident WNBA byli ze stejné sekce. Těch výhrad k návrhu stanov zaznělo mnohem více, ne všechny však byly zásadní povahy.

FotkaV sobotu dopoledne byl pro účastníky konference připraven již zmíněný výlet. Řada účastníků se však krásám a zajímavostem hlavního města Lucemburska nestačila příliš věnovat. Páteční večerní rozhovory totiž pokračovaly i v sobotu dopoledne během výletu. Atmosféra mezi účastníky byla díky povaze dopoledního programu uvolněná, ale bylo znát, že se mračna stahují a blíží se bouře. Těsně před vlastním zasedáním konference se uskutečnila krátká schůzka zástupců členských svazů za sekce klasik. Prezident pan S.Schweikardt připomenul, že situace je vážná a že je třeba jednoty NBC, aby stanovy WNBA byly schváleny. Upozornil, že neschválení stanov může mít pro NBC (a tím i pro WNBA) závažné důsledky.

FotkaVlastní konferenci zahájil prezident WNBA pan F.Klahold. Po úvodních formalitách přišel na řadu hlavní bod jednání: stanovy. Hned na začátku tohoto bodu musel prezident WNBA čelit výtce rakouského svazu, který se pozastavil nad skutečností, že se na návrhu stanov nepodíleli všichni členové komise, kteří byli schválení v listopadu, ale jen prezídium WNBA. Prezident WNBA oprávněně tušil, že v průběhu jednání konference může očekávat návrh na své odvolání. Otázka komise k návrhu stanov mu jeho situaci výrazně zkomplikovala. Bylo na něm znát, jak mu krev stoupá do tváře. S odstupem času však lze konstatovat, že v tuto chvíli ještě o nic nešlo – soupeři jen testovali své zbraně.

Schvalování stanov bylo projednáváno bod po bodu. První komplikace vznikla kolem povinnosti jednotného hracího systému v rámci WNBA. Formulace této podmínky byla zvolena velmi nešťastně, protože umožňovala výklad, že systém, který se uplatňuje např. v rámci NBC, by měl být shodný se systémem v NBB (kde se však hraje pouze do plných). Diskuze kolem tohoto bodu se táhla poměrně dlouho a tak pan Klahold navrhl, aby byl nejprve projednán zbytek stanov a tento kritický bod vyřešen až jako poslední.

Druhý zádrhel vznikl kolem podmínky, aby prezident a viceprezident WNBA pocházeli z různých sekcí. Tuto podmínku prosazovali především zástupci sekcí nůžky a žlábky. Ze sekce klasik naopak zaznívaly hlasy, že tato podmínka potírá principy rovnosti a demokracie. Na obě vrcholné funkce ve WNBA by měli být voleni kandidáti, kteří budou prosazovat zájmy celé WNBA a ne jen jedné sekce. Pokud by tomu tak nebylo, nemělo by dojít ani k jejich zvolení. Nakonec proběhlo k tomuto bodu samostatné hlasování, které poměrem 16:7 (zástupci NBC hlasovali jednotně pro, naopak proti byli zástupci zbývajících dvou sekcí) zmíněnou podmínku v návrhu stanov zrušilo.

FotkaNejvíce návrhů na změnu stanov předkládal prezident rakouského svazu pan L.Kocsis. Bylo to dáno i tím, že za základ projednávaného návrhu stanov byl použit návrh, který na listopadovou konferenci WNBA neúspěšně předložil rakouský svaz. Prezídium WNBA některá ustanovení upravila podle svého názoru, s čímž se Rakušané (a nejen oni) nechtěli smířit. Některé pozměňovací návrhy byly vcelku logické, u jiných naopak některým účastníkům konference unikaly jejich souvislosti a důvody. Práce to byla klopotná, ale nakonec byl projednán i poslední bod stanov a přišel na pořad bod ohledně hracího systému (který měl návaznosti i v dalších bodech). Po dlouhém jednání bylo ustanovení upraveno v tom smyslu, že hrací systém by měl být jednotný v rámci každé sekce samostatně až po úroveň národních lig.

A nyní přišlo na řadu hlasování o celém návrhu stanov. Hlasovací právo za naši organizaci měl pan J.Jančálek, který návrh stanov podpořil – rozsah platnosti jednotného hracího systému byl v návrhu stanov WNBA zakotven ve stejném rozsahu, v jakém je uveden ve sportovním řádu NBC (který v současné době splňujeme), a podmínka volitelnosti prezidenta a viceprezidenta WNBA byla upravena podle našich představ. Návrh stanov získal celkovou podporu 14 hlasů. Proti byli jen zástupci sekcí nůžky a žlábky a dále zástupci německého svazu DKB (kteří navíc měli k dispozici i hlas estonského svazu). K přijetí návrhu byla zapotřebí dvoutřetinová většina, což se nestalo, a návrh stanov nebyl po pěti hodinách jednání přijat.

Ihned po oznámení výsledku hlasování opustili jednací místnost prezident NBC a prezidenti rakouského a maďarského svazu. V tu chvíli ruch v místnosti zcela utichl a každý (včetně prezidenta WNBA) čekal, co se bude dít. Po krátké chvíli se do sálu vrátil L.Kocsis a požádal předsedajícího o desetiminutovou přestávku, ve které by se chtěli poradit zástupci NBC. Stalo se.

Separátní jednání zástupců členských svazů NBC zahájil prezident NBC pan S.Schweikardt a hned na úvod konstatoval, že došlo k naplnění toho, nač před začátkem zasedání konference upozorňoval. Současně oznámil, že za této situace zahájí prezídium NBC přípravy k odtržení sekce klasik od WNBA. Úvodní rozhovory budou vedeny s vedením Evropské zóny WTBA. Tato varianta je pro naši asociaci velmi nejistá a za určitých okolností může vést i k situaci, kdy ČKA nezíská finanční prostředky na státní reprezentaci. S tímto výhledem seznámil J.Jančálek pana S.Schweikardta (který pak tuto informaci předal dalším zástupcům NBC) a upozornil ho, že ČKA bude muset z tohoto důvodu své další kroky velmi pečlivě vážit.

FotkaS výsledky jednání zástupců sekce klasik seznámil delegáty konference WNBA pan L.Kocsis. Jeho slova doplnil ještě S.Schweikardt sdělením, že zástupci NBC již nemají důvod, aby se účastnili na dalším jednání konference WNBA. Na jeho vystoupení navázal pan V.Tlamka, který oznámil stažení své kandidatury na post viceprezidenta WNBA, protože za vzniklé situace by jeho mandát neměl patřičnou sílu. Načež zástupci NBC začali postupně opouštět jednací místnost a prezidentovi WNBA nezbylo nic jiného, než aby jednání konference ukončil. Na začátku se F.Klahold evidentně obával, že dojde k jeho odvolání z postu prezidenta. Nestalo se. Místo toho se mu však organizace, které je prezidentem, rozpadá pod rukama.

Po skončení jednání konference připravil domácí lucemburský svaz pro delegáty společnou večeři. Negativní výsledek konference WNBA se podepsal i na atmosféře při večeři. Bylo znát, že mezi některými delegáty panují různé formy napětí. Hostitelský svaz se snažil vytvořit pro delegáty konference dobré podmínky – byla to první (a zřejmě i poslední) konference WNBA na jeho území. Za jeho snahu je třeba mu poděkovat.

Rozpad WNBA není ještě definitivní. Proběhne celá řada jednání. První důležité výsledky můžeme čekat na nejbližší konferenci NBC, která se uskuteční 2. 9. 2006 v Polsku. Za vším je tak trochu cítit osobní ambice některých funkcionářů ve vedení WNBA. Nikdo se kupříkladu nepozastavil příliš nad faktem, že zástupci svazů za sekci klasik disponovali potřebnou dvoutřetinovou většinou a při své jednotě by tudíž byli schopni prosadit schválení stanov. Rozpory nejsou jen mezi NBC a zbývajícími dvěma sekcemi, ale především uvnitř samotné sekce klasik.

Datum: 5. 5. 2006 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek