ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Interliga za času koronaviru

V článku najdete shrnutí událostí, které doprovázely přípravu nadcházejícího ročníku Interligy, širší obecný pohled na tuto soutěž a principy, kterými se řídil VV ČKA při složitých jednáních.

Od sezóny 2016/17 se Interliga stala součástí našich mistrovských soutěží družstev mužů. Za ty čtyři sezóny si stačila získat řadu příznivců ale i odpůrců. Je nesporné, že interligová družstva v sobě koncentrují samé kvalitní hráče. Přímá konfrontace našich nejlepších družstev s nejlepšími ze Slovenska posunula sportovní úroveň na vyšší stupeň, než jaký měla a má I. KLM. Každý hráč, který má zájem na svém sportovním růstu, nemusí nyní odcházet do zahraničí, ale může se realizovat v této naší soutěži.

Samozřejmě je vždy něco za něco. Interliga je ekonomicky a časově náročnější – přeci jen vzdálenosti mezi soupeři jsou větší než u nás doma. Tento problém řeší družstva formou dvojzápasů. Zásluhou toho interligová družstva nemají stejně pravidelný herní rytmus, jako ostatní ligová (i neligová) družstva. Dochází k menším i větším prostojům. Hráči si však potřebují udržovat svoji herní formu a toho nelze dosáhnout jen samotným tréninkem. Potřebují startovat v mistrovských zápasech. A tak nastupují za nižší družstva svých klubů v soutěžích, kde svojí kvalitou převyšují ostatní hráče. Tento nepoměr s sebou však přináší i negativní emoce.

I když v Interlize startují nejlepší hráči, i když jejich cíle a cíle jejich družstev jsou sebevyšší, i když jejich úmysly jsou založeny na samých ušlechtilých myšlenkách a záměrech, jsou to členové ČKA. A všichni členové ČKA mají stejná práva a stejné povinnosti. Doby, kdy jsme si byli všichni rovní, ale někteří přece jen rovnější, jsou snad konečně za námi.

Pokud by však existovala „asociace vrcholových družstev“, tj. jakási organizační jednotka, která by v rámci ČKA zastupovala zájmy vrcholových družstev, byla by situace jiná. Před časem iniciativa vzešla ze strany interligových družstev. Výkonný výbor ČKA byl připraven o této možnosti jednat, požadoval pouze, aby iniciátoři přišli se svojí konkrétní písemnou představou. Dosud k tomu nedošlo. Zatím jsme na koronaviru viděli jen samá negativa. Pokud by zkušenosti z letošního roku vedly k oživení myšlenky na zřízení takovéto asociace, mohli bychom koronaviru připsat alespoň nějaké plusové body.

Interliga mimo jiné plní funkci mistrovství republiky v kategorii družstev mužů v obou zúčastněných svazech. Je naprosto v pořádku, když účastníci jakéhokoliv mistrovství vznáší své připomínky a náměty. Stále však platí, že je to Výkonný výbor, který je jako jediný oprávněn rozhodovat s konečnou platností o podmínkách, za jakých se mistrovství uskuteční. Také v případě nadcházejícího ročníku schválil VV ČKA podmínky, za jakých se mělo MČR družstev mužů konat. Je smutné, že v rozporu s tím se bude konat za podmínek, které schválil výlučně VV SKoZ.

Při jednání o podobě Interligy 2020/21 VV ČKA rozhodl, že v Interlize bude startovat pouze pět českých družstev a šesté místo zůstane neobsazeno. Jako každé usnesení VV ČKA je i toto usnesení závazné pro všechny členy ČKA, a proto toto usnesení respektuji a jsem připraven, a z podstaty věci i povinen, se jím (jako člen ČKA i jako prezident ČKA) řídit a prosazovat ho. Škoda, že stejný přístup neměli oba naši zástupci v STK Interligy, které do této komise vyslal VV ČKA, aby se spolupodíleli na řízení soutěže a také zajistili, že v STK Interligy budou respektovány zájmy ČKA, jinými slovy usnesení VV ČKA. Přestože jim usnesení VV ČKA bylo známo a byli vyzváni, aby se jím řídili, při projednávání v STK Interligy se jím neřídili. Pokud vedení jakékoliv společnosti vydá závazný pokyn a některý člen jeho širšího vedení jde vědomě proti němu, logicky následuje jeho výměna. Je to škoda pro všechny, protože do té doby oba odvedli velký kus práce, za který si zaslouží poděkování.

Hlavním důvodem, proč VV ČKA rozhodl, že do Interligy nebude zařazeno další české družstvo, vycházel z principu rovného přístupu ke všem účastníkům napříč všemi ligovými skupinami. Bylo přijato universální, nejméně nespravedlivé řešení, které lze v stručnosti vyjádřit slovy: nikdo nepostupuje a nikdo nesestupuje. Pokud by za této situace rozhodl VV ČKA, že z I. KLM nahradí v Interlize za družstvo České Třebové, která do ligových soutěží nepřihlásila žádné družstvo, nějaké družstvo (je lhostejno které a na základě jakého kritéria), určitě by se ozvaly hlasy: proč oni mohou postoupit a my ne. Jen na okraj si připomeňme, že čtyři kola před koncem dělil v I. KLM vedoucí družstvo od jeho dvou pronásledovatelů jeden jediný bod – naprosto vyrovnaná situace. Vedle toho však ve II. KLM A měla Sadská již nedostižný dvanáctibodový náskok a Přerov vedl II. KLM B s náskokem tří bodů; i ve III. KLM existovala už prakticky rozhodnutá skupina. V otázce případných sestupů byla situace ještě mnohem nepřehlednější, ohrožena stále ještě byla více než třetina účastníků.

Zásadní spor vznikl kolem neúplného počtu družstev. Přitom se jedná o situaci, která v minulosti už několikrát nastala a v nadcházejícím ročníku se s ní budou muset vypořádat také v I. KLZ. Tam to však bylo přijato v klidu. Argument interligových hráčů, že nechtějí mít volný termín, aby nemuseli startovat v nižších soutěží, a tím příliš nedráždili jejich účastníky, je až úsměvný. Pokud by skutečně chtěli brát na zřetel nevoli účastníků nižších soutěží, stačí maličkost: nevyužívat možnosti startu v těchto soutěžích, kterou jim zásluhou VV ČKA umožňuje Soutěžní řád ČKA.

Pravdou spíše bude, že hráči chtějí odehrát co nejvíce mistrovských zápasů. U hráčů této kategorie je to zcela pochopitelné a nelze jim to zazlívat. Pravdou však je, že při doplnění Interligy o sedmé družstvo ze Slovenska vzejde mistr ČR v družstvech ze vzájemných zápasů s ostatním čtyřmi českými a sedmi slovenskými soupeři. Je to stále ještě mistrovství ČR? Pravdou také je, že z uvažované trojice Dačice, Rosice, Trutnov si Interligu nakonec zahrají Vrútky. Je to vůči této trojici férové? Výkonný výbor vždy při svém rozhodování bere v úvahu více hledisek a snaží se, aby jeho rozhodnutí bylo vyvážené.

Protože nechceme spor dále hrotit, akceptujeme rozhodnutí VV SKoZ. Nakonec si tedy Interligu přeci jen zahraje sedm družstev ze Slovenska. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že se v žádném případě nejedná o rozhodnutí našich družstev. Ta pouze vytvořila tlak na naše členy v STK Interligy, aby soutěž byla o dvanácti družstvech. Je smutné, že tato dvojice našich zástupců tomuto tlaku nedokázala vzdorovat. Ale ani oni se přímo nepodíleli na závěrečném rozhodování – to provedl VV SKoZ.

Výkonný výbor SKoZ měl před sebou dvě varianty: usnesení VV ČKA a rozhodnutí STK Interligy. V tuto chvíli si položme základní otázku: Co je Interliga? Odpověď zní: Mistrovská soutěž družstev mužů, kterou společně pořádají dva národní svazy. Z uvedeného vyplývá, že partnerem SKoZ nejsou účastníci soutěže, není jím ani STK Interligy. Tím partnerem je VV ČKA, který spolu s prezidentem zastupuje ČKA navenek.

Je zarážející, že se VV SKoZ rozhodl nerespektovat svého oficiálního partnera – VV ČKA by v podobné situaci takto zcela jistě nepostupoval. Jaké byly skutečné důvody rozhodnutí VV SKoZ si lze jen domýšlet. Spekulace o nich sem nepatří. SKoZ se odvolává na jeden konkrétní bod Dohody o zřízení Interligy, který umožňuje, aby v případě, kdy poklesne počet účastníku z jednoho národního svazu na pět, uvolněné místo doplnil druhý svaz. VV ČKA opakovaně upozorňoval písemně i telefonicky svého partnera, že se nacházíme v mimořádné situaci způsobené koronavirem. V důsledku toho není možné slepě aplikovat ustanovení jednotlivých předpisů, které byly formulovány pro normální situaci. – Ostatně ani STK Interligy nedodržela Rozpis Interligy pro ročník 2019-2020, když rozhodla o nedohrání této soutěže. – Zmíněné ustanovení Dohody bylo připraveno pro případ nezájmu družstev o tuto soutěž, aby mohla dále existovat v modifikované podobě. To však není současná situace. Nabízeli jsme SKoZ dialog a ani na něj nepřistoupil. Při svém rozhodování nás zcela pominul.

Výkonný výbor ČKA vnímá zájem našich družstev účastnit se na projektu Interligy. Proto nebude současný stav dále dramatizovat a bude se soustředit na hladký průběh soutěžního ročníku. Koronavirus ve spojení s přístupem SKoZ odhalil mezery v našich předpisech. Bude třeba novelizovat Dohodu o zřízení Interligy, aby neumožnovala dvojí výklad a zaručila vzájemné respektování obou národních svazů. Ve schváleném znění Rozpisu Interligy pro ročník 2020-2021 je ustanoveno, že na konci ročníku sestoupí nejhůře umístěná družstva z obou národních svazů. Pokud jsou obě uvolněná místa určena pro postup českých družstev, je vše v pořádku. Otázkou je, jak chce (chce-li vůbec) zajistit SKoZ postup svého družstva. SKoZ má možná svoji představu. Ale protože nevyslyšel naši nabídku na dialog, netušíme, co zamýšlí. V rámci STK Interligy panuje shoda, že by po skončení tohoto ročníku mělo v Interlize startovat opět šest českých družstev. Rozhodující však je stanovisko obou národních svazů.

Podíváme-li se na vývoj koronaviru kolem sebe, můžeme s jistotou říct, že do budoucna není každopádně nic jisté. Samozřejmě se na jednotlivé scénáře připravujeme. Ale rozhodně není vše jen v našich rukách. Nelze vyloučit nestandardní řešení. Máme-li se za této situace dostat zdárně do cíle, bude třeba se stmelit a soustředit síly proti společnému nepříteli.

Jiří Jančálek
Prezident ČKA

Datum: 25. 7. 2020 | Sekce: Interliga | Autor: Jiří Jančálek