ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Závěry z celostátních seminářů ligových rozhodčích 2018

V neděli 9. září v Brně a v sobotu 15. září v Praze se uskutečnily semináře ligových rozhodčích.

Některé novinky v předpisech ČKA

1) Používání vlastních koulí

Za vlastní koule se nově považují koule, které hráč předloží rozhodčímu před svým startem ke kontrole a prohlásí o nich, že jsou jeho vlastní. Koule s pasem vystaveným na jméno majitele tedy právně zanikají (podrobněji viz čl. 18 Pravidel kuželkářského sportu).

Řád rozhodčích v čl. 6 Povinnosti rozhodčího v odst. 4) stanovuje povinnost rozhodčího zkontrolovat platnost technického osvědčení drah, připravenost drah, ASK a hracího nářadí. Jinými slovy, již dříve platilo, že rozhodčí před utkáním kontroluje všechny koule, tedy nejen koule s pasem. Stejným způsobem rozhodčí musí přistupovat k vlastním koulím ve znění novely Pravidel. Za vlastní koule se považují koule, se kterými bude hrát jeden hráč, nebo několik hráčů, nebo celé družstvo. V případě, že družstvo připravilo ke hře vlastní koule, se kterými budou hrát všichni hráči, rozhodčí je kontroluje pouze na začátku zápasu.

Rozhodčí v prvé řadě kontroluje, zda jsou koule od výrobce s platnou licencí WNBA, a to za pomoci loga, kterým musí být každá koule opatřena (seznam výrobců viz příloha). Orientačně může prověřit také rozměry a hmotnost koulí. Případné velmi malé odchylky však prakticky nelze postřehnout. Obecně se spoléhá na zájem samotných hráčů hrát s koulí standardních parametrů.

2) Horní věková hranice pro ligové rozhodčí

Řád rozhodčích v čl. 3 Náležitosti rozhodčího je nově v odst. 1) doplněn o formulaci toho, že rozhodčí v soutěžích řízených STK ČKA nesmí v průběhu soutěžního ročníku dosáhnout 80 let věku. Opatření přijato po široké diskuzi a jeho hlavním smyslem je tlak na oddíly, které by se měly snažit omlazovat základnu rozhodčích. Rozhodčí po dosažení této věkové hranice o svou kvalifikaci nepřijde, nebude však delegován k utkáním.

3) Trest snížení kvalifikační třídy

Správní a disciplinární řád ČKA doplněn o čl. 62 Snížení kvalifikační třídy. Potrestání je možné aplikovat především v případě, že se rozhodčí ve při výkonu své funkce opakovaně dopustil zásadních pochybení.

4) Nová Směrnice ČKA č. 2/2018 o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích

Vznikla doplněním původní Směrnice ČKA č. 4/2016 o stanovení kvalifikačních tříd u rozhodčích, jejíž původní obsah zůstal zachován. Nově je však upravena také oblast lektorství při školení rozhodčích, evidence rozhodčích a formát evidenčního čísla. Zvláště je třeba zdůraznit nový čl. 8 Kvalifikační průkaz rozhodčího, který v odst. 3) zmiňuje, že prodloužení platnosti kvalifikačního průkazu bude možné pouze v případě, že se daný rozhodčí za poslední pětileté období platnosti svého kvalifikačního průkazu alespoň třikrát zúčastnil jednodenního semináře pořádaného komisí rozhodčích ČKA. Prodloužení tedy nebude probíhat automaticky jako doposud. Žádat o prodloužení bude rovněž třeba podat ještě před uplynutím platnosti, která bude končit vždy k 30. 6.

Nové podněty, které vyplynuly z loňského soutěžního ročníku

1) Uznávání kopií registračních průkazů

Rozhodčí mohou při kontrole náležitostí hráčů a ostatních účastníků utkání uznávat také kopie registračních průkazů či fotky registračních průkazů v mobilním telefonu. Je však nutné tuto skutečnost vždy nechat uvést do zápisu o utkání.

2) Malé děti u hracího prostoru

Malé děti by neměly být vpouštěny do prostoru za hráčem. V prvé řadě jim hrozí zranění a rovněž mohou vyrušovat ostatní hráče. Co se týče pravidel, byť by dítě mělo platný registrační průkaz, nemůže vystupovat ve funkci zástupce trenéra. Zástupce trenéra má podle odst. 3 čl. 38 Pravidel kuželkářského sportu řadu povinností. Mimo jiné je povinen ovládat a dodržovat ustanovení Pravidel, Soutěžního řádu a rozpisu soutěže a nedá se předpokládat, že by toho bylo např. pětileté dítě schopno.

3) Úbor trenérů a zástupců trenérů v soutěžích řízených Komisí mládeže ČKA

V mládežnických soutěžích jednotlivců, jako jsou především Pohár mladých nadějí a Český pohár dorostu, je třeba, aby rozhodčí více sledovali, zda mají osoby vstupující do prostoru za hráči sportovní úbor a sportovní obuv. Pokud nemají, musí být vyžadována náprava.

Organizačí informace

KR ČKA přihlíží při delegaci rozhodčích před každou částí soutěžního ročníku k požadavkům jednotlivých rozhodčích. Požadavky je však zapotřebí sdělit nám s předstihem, nejlépe elektronickou cestou (e-mail). Každý rozhodčí má jiné časové možnosti dané zaměstnáním apod. a v našich časových možnostech zase není se každého rozhodčího individuálně doptávat. Pokud se delegovaný rozhodčí nemůže k utkání dostavit (týká se dlouhodobých soutěží), ale sehnal za sebe adekvátní náhradu, nemusí tuto skutečnost oznamovat KR ČKA.

Všem rozhodčím děkuji za účast a podnětnou diskuzi.

Lukáš Hlavinka
předseda KR ČKA

Datum: 1. 10. 2018 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Lukáš Hlavinka