ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Závěry z celostátních seminářů ligových rozhodčích

O víkendu 9. a 10. září se v Praze a Blansku uskutečnily semináře rozhodčích.

Kontrola plnění některých závěrů z loňského semináře

1) Čl. 9 odst. 3) Pravidel kuželkářského sportu, čl. 13 písm. e) Rozpisu kuželkářské ligy
Žáci (mladší i starší) hrají své soutěže koulí o průměru 15 cm. V souvislosti s tím platí rozpisem daná povinnost pořádajícího družstva účastnícího se 1. KLD mít na kuželně k dispozici žákovské koule. Stále se však nepodařilo dokončit distribuci žákovských koulí do všech oddílů a klubů, které si o tyto koule požádaly. KR ČKA na tuto situaci upozornila novou předsedkyni KM ČKA. V případě, že by za některé ze zúčastněných družstev měl k utkání 1. KLD nastoupit starší žák či starší žákyně a na kuželně zároveň nebyly k dispozici žákovské koule, rozhodčí toto utkání nezahájí.

Některé novinky a připravované změny v předpisech ČKA

1) Úpravy Pravidel kuželkářského sportu v oblasti hostování
Přestal být v papírové podobě vydáván doklad „Povolení hostování“ (žlutá kartička). V případě, že rozhodčí při kontrole registračních průkazů zjistí, že hráč je členem jiného oddílu či klubu, než za který se k utkání chystá nastoupit, není oprávněn po hráči požadovat předložení tohoto dokladu. Rozhodčí tak pouze zkontroluje registrační průkaz, zejména jeho platnost, a může rovněž nahlédnout do seznamu povolených hostování, který je k dispozici na webu ČKA, nebo do Elektronické evidence členů ČKA. Zda byl daný hráč oprávněn startovat, zkontroluje až vedoucí soutěže.

2) Nová Směrnice ČKA č. 4/2016 o stanovení kvalifikačních tříd u rozhodčích
Nahradila nevyhovující směrnici z roku 2002. Nová směrnice přesněji definuje působnost rozhodčích podle kvalifikačních tříd vzhledem k aktuálnímu systému soutěží. Dále upravuje povinnou délku praxe potřebnou pro postup do vyšší kvalifikační třídy (z 3. třídy do 2. třídy z jednoho roku na dva a z 2. třídy do 1. třídy z pěti let na čtyři) a mění podmínky pro získání 1. kvalifikační třídy.

3) Představování hráčů na drahách
Jmenovité představení hráčů na drahách před začátkem jejich startu je možné provést před začátkem rozcvičení na dráze, ale také v průběhu rozcvičení (zakotveno v čl. 6 odst. 12) Řádu rozhodčích).

4) Úhrada jízdních výdajů rozhodčích
Dříve měl rozhodčí při použití vlastního motorového vozidla pro cestu na utkání, na které byl delegován, nárok na náhradu jízdních výdajů pouze ve výši odpovídající ceně jízdného hromadným dopravním prostředkem. Nově má dle čl. 13 písm. e) Rozpisu kuželkářské ligy rozhodčí nárok na náhradu ve výši 4 Kč/km.

Nové podněty, které vyplynuly z loňského soutěžního ročníku

1) Hra do nepřipraveného automatického stavěče kuželek
Je třeba rozlišovat úmyslnou (vědomou) a neúmyslnou hru (čl. 27 odst. 3) písm. e) Pravidel kuželkářského sportu). Neúmyslná hra není považována za přestupek. Pokud se jedná o opakovanou hru, byť neúmyslnou, poprvé lze nechat bez povšimnutí, podruhé hráče napomenout a pokud se to opakuje i nadále, udělit příslušnou kartu. Hráč může zahájit provádění hodu teprve ve chvíli, kdy je automatický stavěč kuželek připraven registrovat poražené kuželky, což je signalizováno rozsvícením zeleného světla.

Mnohdy je však velmi náročné objektivně posoudit, jestli hráč zahájil rozběh ještě před tím, než se rozsvítilo zelené světlo. Rozhodují o tom i zlomky sekundy. Rozhodčí tak není schopen po celou dobu trvání zápasu všechny tyto přestupky registrovat. Výše uvedené doporučení tak aplikovat pouze ve zcela evidentních případech (např. hraje-li hráč do kuželek, které ještě nedosedly).

Upozorňujeme na poměrně obvyklou situaci, kdy se hráč v časovém presu na konci dílčí disciplíny snaží rychle odehrát co největší počet hodů a často vědomě hraje do nepřipravených automatů. V takém případě se samozřejmě jedná o přestupek.

2) Zastavování časomíry při zranění hráče
Rozhodčí neprověřuje, zda jde skutečně o zranění. Po celou dobu ošetřování je hra přerušena na všech drahách. Rozhodčí se však může s hráči na vedlejších drahách dohodnout a umožnit jim dohrát dílčí disciplínu do konce (např. jedná-li se o poslední dílčí disciplínu, po níž už nebude následovat střídání drah). Soupeř ošetřovaného smí pokračovat ve hře až současně s ošetřovaným hráčem, příp. hráčem, který ho vystřídal.

3) Rozcvičení na kuželnách s technologií firmy J&R Digital
Podle Pravidel kuželkářského sportu má každý hráč právo na pět minut rozcvičení na dráze. Doporučujeme rozhodčím požadovat po obsluze nulování posledního hodu rozcvičení, který se na kuželnách vybavených technologií J&R Digital objeví po uplynutí pětiminutového časového limitu. Dodavatel technologie má také k dispozici upravený software, v němž se tento hod „navíc“ nevyskytuje.

4) Fotografování v průběhu rozcvičení na dráze
Rozhodčí může umožnit cizím osobám vstup do prostoru drah za účelem pořízení fotografií. Mělo by se tak dít spíše v první polovině pětiminutového časového limitu určeného pro tréninkové hody. Při fotografování se nesmí používat blesk.

5) Odložení koule na podlahu rozběžiště
Ačkoliv to pravidla výslovně nezakazují, hráč by si neměl v průběhu svého startu odkládat kouli na podlahu rozběžiště (např. v době přerušení hry). Může ji vrátit zpět do zásobníku nebo ji předat trenérovi.

6) Příliš hlasité povzbuzování
Nutno posuzovat individuálně. Rozhodčí by však měl v každém případě zabránit hlasitému povzbuzování z bezprostřední blízkosti hracího prostoru (např. od ovládacích pultů).

Všem rozhodčím děkuji za účast a podnětnou diskuzi.

Lukáš Hlavinka
předseda KR ČKA

Datum: 23. 9. 2017 | Sekce: Rozhodčí | Autor: Lukáš Hlavinka