ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Úprava STP – Hostování (Update)

VV ČKA schválil na svém prvním zasedání menší úpravu STP, která se týká hostování.

Hostování řeší Pravidla kuželkářského sportu v článku 15.

Hostování má dva druhy:

  • Pro soutěže dospělých
  • Pro soutěže dorostu

Hráč může požádat v jedné žádosti o oba druhy hostování.

Dopad této úpravy se samozřejmě dotýká především hráčů dorostenecké kategorie. Ti mají nyní tři možnosti:

  • Hostují v soutěžích dorostu (obvykle v 1. KLD) a doma hrají soutěže dospělých. Samozřejmě příslušný rozpis musí umožnit start dorostenců v takové soutěži.
  • Hostují v soutěžích dospělých, typicky hrají ligu dospělých za hostující oddíl a za mateřský oddíl hrají 1. KLD.
  • Hostují ve všech soutěžích, což je analogie dřívějšího hostování ve všech soutěžích.

Hlavním důvodem této úpravy byl ten fakt, že pokud hráč chtěl hrát 1. KLD „doma“ a např. ligu dospělých v jiném oddílu, tak nemohl dělat nic jiného, než přestoupit do toho oddílu, za který chtěl hrát ligu dospělých, a „domů“ pak hostovat pro 1. KLD. Ovšem soutěže jednotlivců pak musel hrát pod hlavičkou toho druhého oddílu. A to je pro mateřský oddíl, který hráče vychoval, jistě značně nespravedlivá situace.

Zásadní změnou je skutečnost, že se nadále nebudou standardně tisknout a distribuovat průkazy „Povolení hostování“. Aktuální seznam všech hostování je vždy k dispozici na webu ČKA. Stejně tak mají všichni hráči s povoleným hostováním příslušný příznak v elektronické evidenci ČKA. Rozhodčí tak má možnost ověřit oprávněnost startu hráče. Pokud nemá možnost online kontroly, případně ji nechce provádět, tak stačí běžně ověřit platnost průkazu hráče. Oprávněnost startu v každém případě ověří příslušný vedoucí soutěže. Start hráče je v každém případě v odpovědnosti družstva, za které startuje.

V duchu provedených úprav byly mírně upraveny i formuláře žádostí o povolení hostování.

Dosud podané žádosti byly zpracovány tak, že všichni dospělí mají povolené hostování v soutěžích dospělých. Dorostenci, kteří žádali o hostování pouze pro dorost, mají povolené hostování pro soutěže dorostu. Dorostenci, kteří žádali hostování pro všechny soutěže, jej mají povolené pro oba druhy soutěží. V jednom případě žádala dorostenka o hostování pouze pro soutěže dospělých a má jej povolené (a 1. KLD tedy bude hrát za mateřský oddíl).

21.8.2017

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

Vyznačené změny v pravidlech: (pdf)

Příslušná dokumentace a formuláře byly aktualizovány. Viz http://www.kuzelky.cz/dokumenty/


Aktuální znění čl. 15 Pravidel

Čl. 15

Hostování

(1) Za hostování se považuje časově omezené povolení hrát v soutěži družstev v příslušné kategorii za jiný než mateřský oddíl. Hráč po dobu hostování nesmí startovat v soutěži družstev vypsané pro tuto kategorii za mateřský oddíl.

(2) Jsou přípustné dva druhy hostování:

a) pro soutěže družstev v kategorii dospělých;

b) pro soutěže družstev v kategorii dorostu.

Hráč může požádat o oba druhy hostování.

(3) Při splnění všech náležitostí povolí STK ČKA hráči hostování.

(4) Na základě dohody mezi oddíly lze hráče s jeho souhlasem uvolnit na hostování v jiném oddílu, a to na dobu, která nesmí být kratší než 2 měsíce.

(5) Hostování je ukončeno nejpozději vždy k 30. 6. kalendářního roku.

(6) Hostování je možné se souhlasem mateřského oddílu, oddílu, v němž hráč hostuje, a samotného hráče, prodloužit na základě podání žádosti o prodloužení hostování. Hostování lze ukončit dohodou oddílů a hráče před uplynutím sjednané doby, ne však dříve než za 2 měsíce ode dne vydání rozhodnutí o povolení hostování. Úhrada za předčasně ukončené hostování se stanoví ve výši 500 Kč, kterou hradí navrhovatel ukončení.

(7) Hráč je oprávněn podat v průběhu soutěžního ročníku nejvýše jednu žádost o povolení hostování a jednu žádost o prodloužení hostování.

(8) Žádost o hostování nemohou v následujícím soutěžním ročníku podat ti hráči, kteří v rámci přestupního termínu přestoupili do jiného oddílu a přinesli s sebou soutěž v souladu s ustanovením čl. 1, odst. 2) Přestupního řádu ČKA.

(9) Hráč, který žádá o hostování, je povinen řádně vyplnit tiskopis „Žádost o hostování” nebo „Žádost o prodloužení hostování“. V kolonce „podpis funkcionáře“ mateřského a nového oddílu se uvedou křestní jména, příjmení a podpisy podpisujících funkcionářů. Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše s uvedením data podpisu.

(10) Hráč požádá mateřský oddíl o vyjádření k jeho žádosti, osobně nebo doporučenou poštou.

(11) Pokud se mateřský oddíl k žádosti nevyjádří ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti (nepředá ji zpět hráči), má se za to, že s žádostí vyjádřil svůj bezpodmínečný souhlas.

(12) Pokud hráč žádost od mateřského oddílu neobdrží ve stanovené lhůtě, vyplní novou a zašle ji doporučeně s potřebnými doklady řídícímu orgánu soutěže spolu s dokladem prokazujícím, že předchozí žádost byla mateřskému oddílu předána či zaslána a ten na ni nereagoval. 

(13) K vyplněnému tiskopisu přiloží hráč následující doklady:

a) doklad o zaplacení poplatku ve výši:

· hráč do 18 let věku 100 Kč;

· hráč od 18 let věku 200 Kč;

b) hráč mladší 15 let souhlasné stanovisko svého  zákonného zástupce, resp. zákonných zástupců.

(14) Vyplněný tiskopis včetně dalších náležitostí zašle hráč vhodným způsobem předsedovi STK ČKA.

(15) Podanou žádost o hostování nemůže hráč vzít zpět.

(16) Aktuální seznam povolených hostování je zveřejněn na stránkách ČKA a je zaznamenán u daného hráče v Evidenci členské základny ČKA.

(17) Doklad „Povolení hostování“ se v papírové formě vydává pouze v odůvodněných případech na výslovnou žádost hráče.

Datum: 21. 8. 2017 | Sekce: VV ČKA | Autor: Hanuš Slavík