ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2017

Obdobně jako v minulých letech, mohou kuželkářské a bowlingové kluby i pro rok 2017 požádat o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení prostřednictvím národních sportovních svazů.

Pro zařazení projektu do Programu IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2017, je potřeba vyplnit přiloženou žádost a v listinné formě ji zaslat na adresu Česká kuželkářská a bowlingová federace, Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6, na obálce do levého dolního rohu uvést „ŽÁDOST – PIV“ a současně zaslat na email kuzelky@cuscz.cz, a to nejpozději do 21. 11. 2016.

Součástí žádosti v listinné formě bude:

 • 1) kopie Listu vlastníka (popř. výpis z katastru nemovitostí), v případě výpůjčky či dlouhodobého pronájmu kopie smlouvy o dlouhodobém pronájmu na dobu min. 8 let.
 • 2) kopie dokumentu, který jednoznačně potvrzuje hodnotu majetku, na který je požadována dotace (příslušná strana Rozvahy, resp. v případě pronájmu či výpůjčky jiný odpovídající doklad).

Všem žadatelům doporučujeme, aby se seznámili s podmínkami a účelovým určením Programu IV. na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/uploads/Neinvesticni_dotacni_programy.pdf.

Vedení TJ/SK s víceúčelovým zaměřením (tedy s více oddíly či odbory) si musí vybrat, zda svou žádost podají prostřednictvím vybraného sportovního svazu či prostřednictvím servisní organizace – tedy ČUS. Vzhledem k této možnosti doporučujeme těmto TJ/SK využít příslušná pracoviště ČUS.

Důležité informace:

 • 1. O dotaci mohou žádat pouze spolky! Nikoli obchodní společnosti.
 • 2. O dotaci mohou žádat pouze kluby, které mají ve vlastnictví sportovní zařízení (dle výpisu z katastru nemovitostí), resp. kluby, které mají platnou dlouhodobou nájemní smlouvu na dobu minimálně 8 let od roku podání žádosti!
 • 3. Sportovní zařízení, na které bude požadována dotace, musí být v majetku spolku! Dotace není poskytována na majetek fyzických osob, obchodních společností atd. Stejně tak pokud se jedná o pronajatý majetek, nelze dotaci poskytnout v případech, kdy je pronajat či vypůjčen od fyzických osob či obchodních společností.
 • 4. U multifunkčních tělovýchovných jednot či sportovních klubů by měla být žádost podána prostřednictvím ČUS. V případě, že TJ/SK bude trvat na podání prostřednictvím národního sportovního svazu, vybere si svaz podle převažující sportovní činnosti, to znamená, že u těchto TJ/SK musí dojít k dohodě, ke kterému národnímu sportovnímu svazu předají své požadavky na dotaci. POZOR – žádost nesmí být podána duplicitně, v tomto případě dojde k vyřazení žádosti (jedno IČO = jedna žádost)!
 • 5. Jedná se o neinvestiční dotaci – tedy pozor na záměnu s investičními projekty!
 • 6. Přidělená dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování bude vykázán podíl spoluúčasti financování ve výši minimálně 30 %. Nutné je respektovat zásadu MŠMT, že podpora na údržbu a provoz sportovního zařízení může být požadována maximálně do výše 60 % celkové hodnoty majetku. POZOR: Nelze překročit hodnoty 60 % a 30 % ani o 0,001. Počítačové zpracování!
 • 7. O dotaci prostřednictvím České kuželkářské a bowlingové federace mohou žádat i kluby, které nejsou sdruženy v ČUS. Podmínkou je jejich členství v České kuželkářské a bowlingové federaci (ČKA, ČBA)!
 • 8. Žadatel o dotaci je povinen v souladu s usnesením vlády č. 92/2010 vést podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
 • 9. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Předložení požadavku ještě automaticky neznamená přidělení dotace.
 • 10. Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel.

Pokyny pro vyplnění žádosti:

 • název, IČ, adresa a bankovní spojení žadatele, statutární zástupce, telefon, mobil, e-mail – zde uveďte údaje dle skutečnosti
 • vymezení projektu – vypište údržba a provoz kuželny/bowlingu, resp. pouze údržba či provoz
 • vlastnictví žadatele – zde uveďte pouze vlastnický vztah klubu k majetku, tedy vlastník, nájemce nebo vypůjčitel
 • víceúčelové zařízení – počet sportů – zde uveďte počet sportů, které využívají víceúčelové zařízení (jednooborové kluby nevyplňují), tyto žádosti by však měly být předány servisní organizaci!
 • hodnota majetku – zde uveďte hodnotu majetku, na nějž bude požadována dotace na údržbu a provoz (jedná se pouze o sportovní zařízení sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu) a to poslední skutečný údaj dle účetní evidence – musí souhlasit se zaslaným dokumentem
 • evidenční údaje – členská základna – zde uveďte stav členské základny Vašeho klubu, resp. tělovýchovné jednoty či sportovního klubu k 31. 12. 2015
 • vybrané členské příspěvky – mládež – zde uveďte skutečnou výši vybraných členských příspěvků za mládež za rok 2015. MŠMT upozorňuje na výši členských příspěvků, u mládeže min. výše 100 Kč/os./rok!
 • vybrané členské příspěvky – dospělí – zde uveďte skutečnou výši vybraných členských příspěvků za dospělé za rok 2015. MŠMT upozorňuje na výši členských příspěvků, u dospělých min. výše 500 Kč/os./rok!
 • požadavky – projekt celkem – zde uveďte předpokládanou výši nákladů na údržbu a provoz sportovního zařízení v roce 2017
 • požadavky – státní dotace – zde uveďte Váš požadavek na výši státní dotace na údržbu a provoz sportovního zařízení v roce 2017 maximálně do výše 60 % celkové hodnoty majetku a současně maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů (projekt celkem)

Jana Holubová, gen.sekretářka
e-mail : kuzelky@cuscz.cz
mobil:  737 467 957

Datum: 14. 11. 2016 | Sekce: Ostatní | Autor: Jana Holubová