ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Provoz a údržba sportovních zařízení pro rok 2016

V souvislosti s vyhlášením Programů státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016 a uveřejněním Státní podpory sportu pro rok 2016 na internetové adrese http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016, Vás tímto informujeme, že obdobně jako v minulých letech mohou kuželkářské a bowlingové kluby, požádat prostřednictvím organizace s celostátní působností - ČKBF o poskytnutí neinvestiční dotace účelově určené na údržbu a provoz sportovních zařízení.

V rámci programu IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení je nutné, aby jednotlivé kluby své požadavky o poskytnutí státní dotace uplatnily prostřednictvím svého příslušného národního sportovního svazu, tedy České kuželkářské a bowlingové federace. TJ/SK s víceúčelovým zaměřením (tedy s více oddíly či odbory) si mohou vybrat, zda svou žádost podají prostřednictvím vybraného sportovního svazu či prostřednictvím servisní organizace – tedy ČUS. Vzhledem k této možnosti doporučujeme těmto TJ/SK využít příslušná pracoviště ČUS.

V návaznosti na tyto skutečnosti tímto upozorňujeme všechny kluby sdružené v ČKBF, že pokud chtějí participovat na státní dotaci v rámci Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2016, musí vyplnit tabulku http://www.msmt.cz/file/36147/ a v elektronické podobě ji zaslat na ČKBF na adresu  kuzelky@cuscz.cz,  a to nejpozději do 2.10.2015.

Součástí žádosti bude i naskenovaný doklad o vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí budovy či pozemku, na jejichž údržbu a provoz je požadována dotace, list vlastníka. V případě výpůjčky či dlouhodobého pronájmu je zapotřebí také zaslat naskenovanou smlouvu, souhlas vlastníka u dlouhodobého nájmu, bezdlužnosti a bez zástavního práva.

Všechny kluby – zájemci o dotaci pro rok 2016 - musí v příloze zaslat naskenovaný dokument, který jednoznačně potvrzuje hodnotu majetku, na který je požadována dotace (příslušná strana Rozvahy, resp. v případě pronájmu či výpůjčky jiný odpovídající doklad). 

Hodnoty majetku musí mít uvedenou účetní hodnotu, nikoliv odhadnutou částku.Komise si bude prověřovat odhadnuté hodnoty v systémech státní správy (CEDR, RES, ADIS, ARIS apod.)  -  odhadnuté částky jsou důvodem k vyřazení žádostí.

 

Důležité:

 • Žádost o státní dotaci může být pouze do 60 % k celkové hodnotě majetku.
 • Musí být vykázána spoluúčast do výše 30 % plánovaného rozpočtu akce.
 • Nelze překročit hodnoty 60 % a 30 % ani o 0,001. Počítačové zpracování !!!
 • Nelze uplatňovat u více spolků - duplicitní žádosti budou vyřazeny!!!
 • Minimální členské příspěvky u mládeže = 100 Kč / os / rok.
 • Minimální členské příspěvky u dopspělých = 500 Kč / os. / rok.

 

Pokyny pro vyplnění tabulky:

 • kraj – v tabulce jsou nastaveny zkratky jednotlivých krajů, v členění na stávajících 14 krajů
 • sport – v tabulce jsou nastaveny zkratky jednotlivých sportů, kuželkářské a bowlingové kluby uvedou KUŽ
 • zkratka sdružení spolku,servisní organizace – v tabulce jsou nastaveny zkratky vybraných servisních organizací, zde bude uvedeno ČKBF
 • název, IČ – zde uveďte údaje dle skutečnosti
 • vymezení projektu – vypište údržba a provoz kuželny/bowlingu, resp. pouze údržba či provoz
 • vlastnictví žadatele – zde uveďte pouze vlastnický vztah klubu k majetku, tedy vlastník, nájemce nebo vypůjčitel
 • víceúčelové zařízení – počet sportů – zde uveďte počet sportů, které využívají víceúčelové zařízení (jednooborové kluby nevyplňují), tyto žádosti by však měly být předány servisní organizaci
 • evidenční údaje-hodnota majetku – zde uveďte hodnotu majetku, na nějž bude požadována dotace na údržbu a provoz (jedná se pouze o sportovní zařízení sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu) a to poslední skutečný údaj dle účetní evidence - musí souhlasit s naskenovaným dokumentem
 • evidenční údaje-členská základna – zde uveďte stav členské základny Vašeho klubu, resp. tělovýchovné jednoty či sportovního klubu k 31.12.2014
 • vybrané členské příspěvky-mládež – zde uveďte skutečnou výši vybraných členských příspěvků za mládež za poslední uzavřený rok. MŠMT upozorňuje na výši členských příspěvků, u mládeže min. výše 100 Kč/os/rok!!
 • vybrané členské příspěvky-dospělí – zde uveďte skutečnou výši vybraných členských příspěvků za dospělé za poslední uzavřený rok. MŠMT upozorňuje na výši členských příspěvků, u dospělých min. výše 500 Kč/os/rok!!
 • požadavky-projekt celkem – zde uveďte předpokládanou výši nákladů na údržbu a provoz sportovního zařízení v roce 2016
 • požadavky-státní dotace – zde uveďte Váš požadavek na výši státní dotace na údržbu a provoz sportovního zařízení v roce 2016. Zde je nutné respektovat zásadu MŠMT, že podpora na údržbu a provoz sportovního zařízení může být poskytnuta pouze maximálně do výše 60% celkové hodnoty majetku. Nelze překročit hodnoty 60 % ani o 0,001. Počítačové zpracování !!!

 

Praktické poznámky na závěr

1. O dotaci mohou žádat pouze kluby, které mají ve vlastnictví sportovní zařízení (dle výpisu z katastru nemovitostí), resp. kluby, které mají platnou dlouhodobou nájemní smlouvu na dobu minimálně 10 let od roku podání žádosti!

2. Sportovní zařízení, na které bude požadována dotace, musí být v majetku spolku! Dotacenení poskytována na majetek fyzických osob, obchodních společností atd. Stejně tak pokud se jedná o pronajatý majetek, nelze dotaci poskytnout v případech, kdy je pronajat či vypůjčen od fyzických osob či obchodních společností.

3. U multifunkčních tělovýchovných jednot či sportovních klubů by měla být žádost podána prostřednictvím ČUS. V případě, že TJ/SK bude trvat na podání prostřednictvím národního sportovního svazu, vybere si svaz podle převažující sportovní činnosti, to znamená, že u těchto TJ/SK musí dojít k dohodě, ke kterému národnímu sportovnímu svazu předají své požadavky na dotaci. POZOR - žádost nesmí být podána duplicitně, v tomto případě dojde k vyřazení žádosti (jedno IČO = jedna žádost) !!!

4. Jedná se o neinvestiční dotaci – tedy pozor na záměnu s investičními projekty!

5. Přidělená dotace se poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování bude vykázán podíl spoluúčasti financování ve výši minimálně 30%.

6. O dotaci prostřednictvím České kuželkářské a bowlingové federace mohou žádat i kluby, které nejsou sdruženy v ČUS. Podmínkou je jejich členství v České kuželkářské a bowlingové federaci (ČKA, ČBA)!

7. Žadatel o dotaci je povinen v souladu s usnesením vlády č. 92/2010 vést podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

8. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Předložení požadavku ještě automaticky neznamená přidělení dotace.

9. Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel.

 

 

Jana Holubová, generální sekretářka

 

Datum: 19. 9. 2015 | Sekce: Ostatní | Autor: Jana Holubová