ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2014

V souvislosti s vyhlášením Programů státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2014 (na stránkách MŠMT zveřejněno dne 17. 7. 2013) a uveřejněním Státní podpory sportu pro rok 2014 na internetové adrese www.msmt.cz/file/30395, Vás tímto informujeme, že obdobně jako v letech 2012 a 2013 mohou kuželkářské a bowlingové kluby, sdružené v ČKBF, požádat prostřednictvím ČKBF o poskytnutí neinvestiční dotace účelově určené na údržbu a provoz sportovních zařízení.

V rámci programu IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení je nutné, aby jednotlivé kluby (ať již samostatné či ty, které jsou součástí multifunkčních tělovýchovných jednot či sportovních klubů) své požadavky o poskytnutí státní dotace uplatnily prostřednictvím svého příslušného národního sportovního svazu, tedy České kuželkářské a bowlingové federace. Oproti žádostem na rok 2012 obsahuje vyhlášení, stejně jako v roce 2013, jednu významnou změnu – TJ/SK s víceúčelovým zaměřením (tedy s více oddíly či odbory) si mohou vybrat, zda svou žádost podají prostřednictvím vybraného sportovního svazu či prostřednictvím servisní organizace – tedy ČUS. Vzhledem k této možnosti doporučujeme těmto TJ/SK využít příslušná pracoviště ČUS.

V návaznosti na tyto skutečnosti tímto upozorňujeme všechny kluby sdružené v ČKBF, že pokud chtějí participovat na státní dotaci v rámci programu Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2014, musí vyplnit přiloženou tabulku a v elektronické podobě ji zaslat zpět na ČKBF na adresu kuzelky@cstv.cz, a to nejpozději do 13. 9. 2013.

Součástí vyplněné tabulky bude i naskenovaný doklad o vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí budovy či pozemku, na jejichž údržbu a provoz je požadována dotace. V případě výpůjčky či dlouhodobého pronájmu je zapotřebí také zaslat naskenovanou smlouvu. Tento dokument není vyžadován od klubů, které jej již zaslaly v žádosti pro rok 2013 a staly se příjemci dotace pro tento rok (vyjma případů kdy došlo ke změnám ve vlastnictví). Všechny kluby – zájemci o dotaci pro rok 2014 – však musí v příloze zaslat naskenovaný dokument, který jednoznačně potvrzuje hodnotu majetku, na který je požadována dotace (příslušná strana Rozvahy, resp. v případě pronájmu či výpůjčky jiný odpovídající doklad).

Pokyny pro vyplnění tabulky

 • kraj – v tabulce jsou nastaveny zkratky jednotlivých krajů, v členění na stávajících 14 krajů
 • sport – v tabulce jsou nastaveny zkratky jednotlivých sportů, kuželkářské a bowlingové kluby uvedou KUŽ
 • zkratka sdružení, servisní organizace – v tabulce jsou nastaveny zkratky vybraných servisních organizací, zde bude uvedeno ČKBF
 • název, IČ, adresa a bankovní spojení žadatele, statutární zástupce, telefon, mobil, e-mail – zde uveďte údaje dle skutečnosti
 • vymezení projektu – vypište údržba a provoz kuželny/bowlingu, resp. pouze údržba či provoz
 • vlastnictví žadatele – zde uveďte pouze vlastnický vztah klubu k majetku, tedy vlastník, nájemce nebo vypůjčitel
 • víceúčelové zařízení – počet sportů – zde uveďte počet sportů,které využívají víceúčelové zařízení (jednooborové kluby nevyplňují), tyto žádosti by však měly být předány servisní organizaci (např. Okresní sdružení ČUS, PTU)
 • evidenční údaje – hodnota majetku – zde uveďte hodnotu majetku, na nějž bude požadována dotace na údržbu a provoz (jedná se pouze o sportovní zařízení sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu) a to poslední skutečný údaj dle účetní evidence – musí souhlasit s naskenovaným dokumentem
 • evidenční údaje – členská základna – zde uveďte stav členské základny Vašeho klubu, resp. tělovýchovné jednoty či sportovního klubu k 31. 12. 2012
 • vybrané členské příspěvky – mládež – zde uveďte skutečnou výši vybraných členských příspěvků za mládež za poslední uzavřený rok
 • vybrané členské příspěvky – dospělí – zde uveďte skutečnou výši vybraných členských příspěvků za dospělé za poslední uzavřený rok
 • požadavky – projekt celkem – zde uveďte předpokládanou výši nákladů na údržbu a provoz sportovního zařízení v roce 2014
 • požadavky – státní dotace – zde uveďte Váš požadavek na výši státní dotace na údržbu a provoz sportovního zařízení v roce 2014. Zde je nutné respektovat zásadu MŠMT, že podpora na údržbu a provoz sportovního zařízení může být poskytnuta pouze maximálně do výše 60 % celkové hodnoty majetku.

Praktické poznámky na závěr

 1. O dotaci mohou žádat pouze občanská sdružení! Nikoli obchodní společnosti.
 2. O dotaci mohou žádat pouze kluby, které mají ve vlastnictví sportovní zařízení (dle výpisu z katastru nemovitostí), resp. kluby které mají platnou dlouhodobou nájemní smlouvu na dobu minimálně 10 let od roku podání žádosti!
 3. Sportovní zařízení, na které bude požadována dotace, musí být v majetku občanského sdružení! Dotace není poskytována na majetek fyzických osob, obchodních společností atd. Stejně tak pokud se jedná o pronajatý majetek, nelze dotaci poskytnout v případech, kdy je pronajat či vypůjčen od fyzických osob či obchodních společností.
 4. U multifunkčních tělovýchovných jednot či sportovních klubů by měla být žádost podána prostřednictvím ČUS. V případě, že TJ/SK bude trvat na podání prostřednictvím národního sportovního svazu, vybere si svaz podle převažující sportovní činnosti. To znamená, že u těchto TJ/SK musí dojít k dohodě, ke kterému národnímu sportovnímu svazu předají své požadavky na dotaci. POZOR – žádost nesmí být podána duplicitně, v tomto případě dojde k vyřazení žádosti!
 5. Jedná se o neinvestiční dotaci – tedy pozor na záměnu s investičními projekty!
 6. Přidělená dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování bude vykázán podíl spoluúčasti financování ve výši minimálně 30 %.
 7. O dotaci prostřednictvím České kuželkářské a bowlingové federace mohou žádat i kluby, které nejsou sdruženy v ČUS. Podmínkou je jejich členství v České kuželkářské a bowlingové federaci (ČKA, ČBA)!
 8. Žadatel o dotaci je povinen v souladu s usnesením vlády č. 92/2010 vést podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
 9. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok – tato formulace je uvedena v bodě 3. Obecných ustanovení materiálu Státní podpora sportu pro rok 2014. Touto formulací je tedy dáno, že předložení požadavku ještě automaticky neznamená přidělení dotace.
 10. Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel.

Jana Holubová, gen. sekretářka
e-mail: kuzelky@cstv.cz

Datum: 8. 8. 2013 | Sekce: Ostatní | Autor: Jana Holubová