ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Svolání VH ČKBF a ČKA

Jak jste již byli informováni, bude se 15. června 2013 konat v Praze Valná hromada ČKBF, na kterou naváže Valná hromada ČKA. V tomto článku naleznete všechny potřebné materiály, které se vztahují k těmto dvěma významným akcím.

Rozdělení delegátů na VH ČKBF se řídí čl. 9.6 Stanov ČKBF. Podle odst. a) a b) tohoto článku se VH ČKBF zúčastní s hlasem rozhodujícím prezident ČKBF, prezidenti a viceprezidenti obou asociací. Rozdělení dalších 80 mandátů je upraveno v odst. c) a je závislé na členských základnách ČKA a ČBA. V souladu s tímto ustanovením stanovilo Prezídium ČKBF, že ČKA přísluší 52 mandátů a ČBA 28. Rozdělení těchto mandátů je v kompetenci VV příslušných asociací. Výkonný výbor ČKA rozhodl v souladu s čl. 9.7 Stanov ČKBF, že mandáty budou rozděleny mezi oddíly, které v soutěžním ročníku 2012/13 (v tomto ročníku byla VH svolána) mají své zastoupení v některé prvoligové soutěži – týká se 20 oddílů/klubů. Dalších 27 mandátů připadne krajským kuželkářským svazům dle velikosti jejich členské základny – každý KKS obdrží minimálně 1 mandát. Zbývajících 5 mandátů obdrží členové VV ČKA.

Na VH ČKBF naváže VH ČKA. Svolání VH ČKA se řídí Statutem ČKA. Dle čl. 5.5 odst. a) Statutu ČKA se VH ČKA zúčastní s hlasem rozhodujícím prezident a viceprezident ČKA. Protože v průběhu volebního období odstoupil ze své funkce viceprezident ČKA, jeho mandát propadá. Ve čl. 5.5 odst. b) je stanoven klíč pro rozdělení mandátů krajským kuželkářským svazům a v odst. c) oddílům, které ke dni svolání VH měly své zastoupení v nejvyšší ligové soutěži. Na základě ustanovení čl. 5.5 odst. b) a c) rozhodl VV ČKA o rozdělení mandátů pro VH ČKA.

Přidělení mandátů jednotlivým subjektům pro VH ČKBF a VH ČKA je uvedeno v přiložené tabulce. Výkonný výbor ČKA se nyní obrací na jednotlivé výkonné výbory KKS a vedení prvoligových oddílů/klubů, aby v rámci své kompetence projednaly přípravu VH ČKBF a VH ČKA a jmenovitě určily své delegáty (v počtu podle přiložené tabulky) na obě valné hromady. Delegátem může být pouze osoba, která ke dni konání valné hromady dovršila 18 let věku.

Výkonný výbor ČKA žádá všechny subjekty, které jsou oprávněny vyslat na VH ČKBF a VH ČKA své delegáty, aby pro ně vytiskly pozvánky a řádně je ve spodní části vyplnily. Každý delegát se při své prezentaci bude muset prokázat řádně vyplněnou pozvánkou a svým platným registračním průkazem.

Současně se na Vás obracíme, abyste případně vybrali a nominovali vhodné kandidáty na volené funkce. V rámci VH ČKBF proběhne volba prezidenta ČKBF a revizora ČKBF. Na VH ČKA se uskuteční volba prezidenta ČKA a viceprezidenta ČKA. Přihlášky na tyto funkce mohou předložit všechny orgány ČKBF, kuželkářské oddíly/kluby a fyzické osoby, které jsou řádně registrovány v ČKBF ke dni podání přihlášky. Vzor přihlášky najdete rovněž v příloze. Řádně vyplněnou přihlášku je třeba zaslat ve dvojím vyhotovení na sekretariát ČKBF/ČKA nejpozději 15 dnů přede dnem konání valných hromad, tj. do 31. května 2013.

Výkonný výbor ČKA předkládá VH ČKA ke schválení také nové znění Jednacího a Volebního řádu VH ČKA – změny jsou vyznačeny červenou barvou textu. Tento návrh zavádí možnost tzv. sdružených mandátů, kdy jedna osoba disponuje více mandáty. Protože tento návrh bude projednán a případně schválen až v průběhu jednání VH ČKA, je zřejmé, že prezentace delegátů a ověření platnosti jejich mandátů bude probíhat podle současného platného znění Jednacího řádu VH ČKA. Z toho vyplývá, že sdružené mandáty nebude možné uplatnit pro jednání VH ČKA dne 15. června 2013.

Jiří Jančálek
prezident ČKA

Dokumenty ke stažení

Datum: 20. 3. 2013 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek