ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Konference WNBA a NBC

Sobota 20. srpna 2011 byla v mezinárodním termínovém kalendáři vyhrazena konferencím WNBA a NBC, které se konaly v hotelu Rába v maďarském Györu.

Před těmito konferencemi se však uskutečnilo ještě jedno významné setkání. V sobotu 23. července 2011 se v německém Bautzenu (Budyšíně) sešli prezidenti německého (A. Altmann + R. Aulbach), polského (J. Machrżak + B. Broński) a českého (J. Jančálek + H. Slavík) kuželkářského svazu, aby se informovali o situaci ve svých svazech, výhradách vůči WNBA/NBC a domluvili na společném postupu při řešení současných problémů. Výsledky jednání lze shrnout do těchto bodů:

1) Mistrovství světa

 • s ohledem na ekonomickou situaci ve svazech pořádat každý rok jen jedno MS;
 • program: (so) družstva ženy, (ne) družstva muži, (po) dvojice ženy, (út) dvojice muži, (st) smíšené tandemy + konference NBC, (čt) sprint ženy, (pá) sprint muži, (so) finále jednotlivci, kombinace;
 • junioři a dorost by měli hrát podle stejného systému;
 • vzhledem k cyklům MS uvažovat o změně věkových kategoriích u juniorů a dorostu (např. 14–19, 20–25).

2) Světový pohár jednotlivců

 • pro věkové kategorie ženy/muži, junioři, dorost;
 • zachovat hrací systém;
 • termín konání přeložit na říjen;
 • SP hrát pro všechny kategorie na stejné kuželně.

3) Poháry klubových družstev a Liga mistrů

 • beze změny.

4) Doping

 • změny jsou možné jen přes WNBA,
 • na konferenci k tomuto tématu vystoupí J. Jančálek.

5) Prováděcí předpisy mezinárodního sportovního řádu

 • členské svazy by měly rozhodovat o systému mezinárodních soutěží,
 • prezídium NBC nemůže určovat, který hráč se může zúčastnit MS.

6) Návaznost na další země

 • byly vytipovány další země, které mají obdobné problémy,
 • rozhovory s těmito prezidenty budou vedeny nejpozději při MS juniorů v Bautzenu,
 • další setkání se může uskutečnit v Poznani.

Vlastní konference pak začaly kulturní vložkou. Delegáti mohli shlédnout krátkou ukázku maďarských národních tanců. Pak zazněly pozdravné projevy. Zajímavá informace zazněla z úst Dr. Georga Gemesiho (místopředsedy Maďarského olympijského výboru): v lednu 2012 se bude rozhodovat o dějišti Světových her pro rok 2017; kandidáty jsou Budapešť, Wroclaw a Kapské Město – v případě vítězství Budapešti je šance, že kuželky budou zařazeny do programu her.

Konference WNBA se zúčastnilo 16 členských svazů z 29. Spolu s nimi mělo hlasovací právo také 6 členů prezídia WNBA. Jedním z prvních bodů konference bylo předání vyznamenání zasloužilým osobám. Z našich členů se to nikoho netýkalo, a tak zmíním alespoň C. Novaka, sekretáře Rumunského kuželkářského svazu, který obdržel „Zlatou jehlici WNBA“ a kterého někteří naši členové znají.

Prvním vážnějším bodem bylo projednání zpráv členů prezídia. V úvodním slovu konstatoval L. Kocsis (prezident WNBA), že situace není lehká a je třeba hledat cesty, jak svazům pomoci. Místo kritiky (ne)činnosti prezídia by členské svazy samy měly přicházet s návrhy na zlepšení stávajícího stavu. Všichni bychom se měli semknout a hledat řešení ku prospěchu všech. S jeho vystoupením vyjádřil D. Prenzel (prezident DKB) svůj souhlas. Na základě vlastní zkušenosti z let minulých však také prohlásil, že slibům nevěří. Pokud se však podaří něco zlepšit, všichni to jistě uvítají. Zprávu prezidenta WNBA doplnil A. Jaerling (prezident NBBK – amatérské sekce při WNBA). V těžkých chvílích je třeba se stmelit a hledat podporu i mimo stávající WNBA. Když se WNBA před lety zakládala, existovalo v Evropě více jak 60 kuželkářských svazů (jen ve Francii jich bylo 7), které vedle disciplín klasik, nůžky, žlábky provozovaly další formy kuželkářského sportu – lišily se např. rozměry a počtem kuželek.

Zajímavým bodem konference bylo projednání antidopingových předpisů WNBA. Zřejmě se začíná blýskat na lepší časy. Po bývalém sekretáři WNBA panu G. Gruberovi, který se odstěhoval do Thajska, si snad konečně někteří členové prezídia WNBA přečetli Kodex WADA a ověřili si, že ve všech bodech, kde kodex dává sportovním svazům možnost volby, přijalo WNBA na doporučení G. Grubera tu nejtvrdší variantu. Přitom je ČKA na tuto skutečnost již léta upozorňovala a vyzývala ke zjednání nápravy.

Např. v rámci antidopingových předpisů jsou sportovní odvětví zařazena do 3 kategorií podle nebezpečí zneužití dopingu. Kuželky jsou zařazeny do toho nejrizikovějšího vedle kulturistiky, vzpírání atd. WNBA se nyní bude snažit o přeřazení do nižšího stupně. Někteří naši hráči mají své zkušenosti s mezinárodním registrem sportovců, kteří mohou být testováni na užití dopingu i mimo období startu (např. během své dovolené musí každý den hlásit, kde je může antidopingový komisař případně navštívit). Ještě v minulém roce bylo na tomto seznamu jen v sekci NBC přes 100 kuželkářů (z Česka 3 ženy a 8 mužů). Po našem zásahu byl tento počet loni na podzim redukován a od začátku 2. pololetí letošního roku je v tomto seznamu zařazeno již jen 24 kuželkářů (a WNBA prý uvažuje o další možnosti redukce).

Chystané změny by se snad měly týkat také tolik diskutovaného problému, jakým je alkohol. I nadále bude považován za doping, ale již ne s tak přísnými předpisy. V rámci WNBA vznikla nová skupina pod vedením V. David (viceprezidenta WNBA), která by měla více komunikovat s WADA (Světová antidopingová agentura) a optimalizovat aplikování Kodexu WADA do našeho sportu.

Dalším bodem bylo projednání Technických předpisů WNBA. Stále se ve světě vyskytují případy, kdy jsou kolaudace nových kuželen prováděny v rozporu s předpisy WNBA. Nás se tato výtka netýká. Již řadu let postupujeme plně v souladu. Přesto i my jistě využijeme první příležitosti (termín zatím nebyl stanoven) a necháme udělit příslušný certifikát WNBA našemu „nejvyššímu kolaudátorovi“, který pak bude moci proškolit další naše kolaudátory.

Odpolední konference NBC byla zahájena prezentací, při které bylo konstatováno, že 7 svazů (CAT, EST, MKD, MNE, SUI, SVK, SWE) z 20 není přítomno. K této informaci vystoupil L. Kocsis s poznámkou, že se konference účastní jen jako prezident WNBA a ne jako prezident rakouského svazu, protože ten má s NBC „nevyřízené účty“. Jaký problém mezi Rakouskem a NBC je, však neupřesnil. Na konferenci NBC tak bylo přítomno 12 svazů + 6 (1 omluven) členů prezídia, které mají také hlasovací právo – k přijetí návrhu nadpoloviční většinou bylo tedy potřeba 10 hlasů, což znamená, že prezídiu NBC k přijetí svého návrhu stačilo získat hlasy 4 svazů (hlas 2/3 svazů proti by byl nedostačující).

Po úvodních formálních bodech následovaly zprávy členů prezídia. Jako první vystoupil prezident NBC pan S. Schweikardt. Na začátku vyzval přítomné delegáty, aby minutou ticha uctili památku čestného generálního sekretáře pana J. Krihy z Rakouska, který v květnu zemřel. Při té příležitosti poděkoval V. Tlamkovi a J. Jančálkovi, kteří se spolu s ním jako jediní z národních svazů zúčastnili pohřbu. Jinak v jeho zprávě nezaznělo nic nového, co by stálo za zmínku.

K předloženým písemným zprávám členů prezídia a sekretáře neměli přítomní delegáti vážnější připomínky. Po jejich projednání, následovalo ocenění zasloužilých pracovníků. Přestože ČKA zaslala svůj návrh na vyznamenání svých členů, Prezídium NBC k němu nepřihlédlo a tak jsme se s Györu vrátili s prázdnou.

Prvním zajímavějším bodem bylo jmenování G. Grubera (bývalého generálního sekretáře NBC) čestným sekretářem NBC. Osoba pana Grubera je velmi problematická. Je třeba mu přiznat, že odvedl spoustu práce. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že právě on je nejvíce spojován s negativními trendy, které v našem sportu v nedávné době zavládly. Po dohodě s kolegy z Německa jsem tento návrh podpořil.

Vážnější diskuze nastala při projednávání návrhu německého svazu, který požadoval, aby počet hlasů prezídia byl snížen na 2. Proti tomuto návrhu postavilo prezídium vlastní návrh: 4 hlasy pro prezídium. Osobně zastávám názor, že prezídium by nemělo mít žádný hlas. Ale diskuze jasně naznačovala, že německý návrh nemá šanci na přijetí, zatímco u „kompromisního“ návrhu prezídia šance je. Tak jsem spolu s Němci hlasoval pro návrh prezídia a během pozdější přestávky jsme si říkali: dneska jsme té sedmihlavé sani usekli 3 hlavy. Příště svedeme boj o zbývající.

Ještě větší diskuze se však odehrála kolem dalšího návrhu německého svazu, ve kterém bylo navrženo zrušení jednoho kontroverzního ustanovení prováděcích předpisů k MS. Podle tohoto ustanovení (volně řečeno) se MS může zúčastnit jen hráč, který v příslušném roce startuje v dlouhodobých soutěžích na 120 hs. Kdo např. hraje jen 100 hs, nemá šanci. Upozornil jsem, že toto omezení může v některých členských svazech narazit na problémy hlavně u nižších věkových kategoriích. Diskuze byla přerušena přestávkou, ve které jsme se snažili přesvědčit další svazy. Během přestávky to vypadalo, že na naší straně budou Chorvati, Slovinci, Srbové. Negativní stanovisko jsem nezaznamenal ani u Francouzů. S dalšími delegáty hovořili Němci. Po přestávce si vzal slovo K. Wagner (sportovní ředitel NBC) a prohlásil, že podpora tohoto návrhu se vlastně rovná legalizaci disciplíny 200 hs. V následném hlasování podpořili návrh pouze CRO, CZE, GER a POL.

Zajímavá situace nastala kolem projednávání maďarského návrhu, který však nebyl předložen v „paragrafovaném“ znění, ale jen volnou formou. Na tento nedostatek reagoval K. Wagner požadavkem, aby maďarský svaz svůj návrh stáhnul výměnou za to, že návrh konference předá sportovnímu výboru, který pro další konferenci připraví paragrafované znění. K tomu vystoupil L. Kocsis a konstatoval, že ze strany NBC se jedná o unfair jednání. Maďarský svaz svůj návrh poslal začátkem dubna, takže bylo dost času, aby byl na tento formální nedostatek upozorněn a mohl zjednat nápravu.

Poslední návrh se týkal zrušení SP jednotlivců pro všechny věkové kategorie s výjimkou žákovské. Prezídium tento návrh odůvodnil snahou po snížení nákladů. Samotné hlasování mělo vcelku zajímavý průběh a jeho výsledek nebyl zpočátku jasný. První se do hlasování hrnul S. Schweikardt. To byl první a poslední případ, kdy kterýkoliv člen prezídia použil hlasovací lístek – v ostatních případech prezídium automaticky hlasovalo pro své návrhy a proti cizím návrhům. Na zásah K. Wagnera však prezident NBC svůj hlasovací lístek „Pro“ opět položil na stůl. Pro návrh nakonec hlasovaly 3 svazy: HUN, ITA a ROU. Ostatní byly proti. Pokud by prezídium dostálo své tradici a svůj návrh podpořilo, návrh by byl přijat. Sportovní ředitel však (bez konzultace s ostatními členy prezídia) prohlásil, že prezídium bere na vědomí přání většiny členských svazů a ke zrušení SP tak nedojde.

Dalším bodem bylo projednání změn v prováděcích předpisech k mezinárodnímu sportovnímu řádu. Slova se ujal K. Wagner a začal jednotlivé změny rozebírat. K tomu vystoupil J. Bernhard (sportovní ředitel DKBC) a řekl, že za situace, kdy prováděcí předpisy může prezídium kdykoliv o své vůli změnit, je jejich projednávání zbytečné. Ostatně členské svazy je před konferencí pro informaci již obdrželi v písemné formě. Tím tento bod skončil. Z provedených změn zmíním jen tyto:

1) Mistrovství světa

 • snižuje se počet účastníků v soutěžích tandemů a ve sprintu z 32 na 16;
 • v soutěži družstev následuje po utkáních v základních skupinách ihned KO systém;
 • v soutěži jednotlivců nejprve všech 64 hráčů sehraje kvalifikaci na 120 hs, ze které postoupí 32 nejlepších, kteří proti sobě nastoupí podle výkonů systémem: 1–32, 2–31, 3–30, …

2) Světový pohár jednotlivců

 • termín se přesouvá na 43. kalendářní týden.

3) Mezinárodní soutěže klubových družstev

 • z jednoho klubu se těchto soutěží může v jednom roce zúčastnit 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů.

Poslední hlasování se týkalo návrhu, aby se konference NBC od roku 2013 konala při MS. I když naprostá většina delegátů s tímto návrhem vyjádřila souhlas, K. Wagner v zastoupení prezídia prohlásil, že se nejednalo o závazné hlasování. Prezídium NBC však při svém rozhodování k němu přihlédne.

Celkem zajímavý průběh měl bod „Různé“. V něm vystoupil zástupce chorvatského svazu a požadoval vysvětlení, proč jim bylo odebráno pořádání MS v roce 2012. Přitom chorvatský svaz už má uzavřeny písemné smlouvy s příslušným ministerstvem, Chorvatským olympijským výborem a s řadou sponzorů. Vysvětlení podal P. Richter (sekretář NBC). Chorvatský svaz prý nereagoval na dotazy ze strany sekretariátu NBC. Poslední upozornění odešlo doporučeným dopisem 12. ledna 2011, které si podle dokladu někdo v Chorvatsku převzal dne 19. ledna 2011. A opět žádná reakce.  Prezídium NBC proto rozhodlo přidělit pořádání mistrovství maďarskému svazu, místem konání tak bude Zalaegerszeg.

Maratón konferencí v letošním roce však tímto neskončil. Na řadě je ještě kongres FIQ, který se uskuteční 13. září 2011 v čínském Hongkongu. I když se zde bude rozhodovat o důležitých věcech, které mohou významným způsobem změnit současnou strukturu FIQ a tím ovlivnit i fungování WNBA a NBC, je to pro nás přeci jen trochu z ruky. Kongresu se proto nezúčastníme. Na základě jednání v uplynulých týdnech jsem však v Györu předal z pověření prezidenta ČKBF pana V. Tlamky plnou moc do rukou D. Prenzela (prezidenta DKB). Na kongresu budeme zastoupeni prostřednictvím německého svazu a náš hlas tak nezanikne.

Jiří Jančálek
Prezident ČKA

 
Datum: 23. 8. 2011 | Sekce: Ostatní | Autor: Jiří Jančálek