ČKA na Facebooku
ČKA na Facebooku
Zpravodaje ČKA
objednat
RSS exporty
RSS články

Mistrovství republiky jednotlivců

Mistrovství republiky je naší nejvyšší soutěží. Každý jeho účastník si váží svého podílu na jeho konání. Pro pořádající oddíl je to příležitost, kdy může na své kuželně přivítat významné hosty svého regionu a nejlepší hráče v dané kategorii. Důležitosti a vážnosti mistrovství odpovídá i nasazení rozhodčích.

Nejdůležitějším prvkem jsou samozřejmě samotní hráči. Zájemců bývá mnoho, ale jen ti aktuálně nejlepší získají právo účasti. Pokud všechno dopadne dobře, vzpomínají účastníci na celou akci s radostí i po letech.

Také letošní MČR dorostenek se zapsalo nesmazatelným písmem do paměti jeho účastníků. Ale nikdo z toho nemá radost. Naopak všichni by na ně nejraději rychle zapomenuli. Příčinu tohoto stavu musíme hledat v neznalosti nejzákladnějších práv a povinností jednotlivých účastníků. Aby se podobná situace v budoucnosti neopakovala, připomeneme si nyní role, ve kterých aktéři mistrovství vystupují.

Výkonný výbor. VV na návrh své STK schvaluje a vydává rozpis soutěže. Tento rozpis je pro všechny účastníky mistrovství závazný. Pouze VV může provést změnu. Nikdo jiný není oprávněn rozpis měnit, popř. udělovat z něj výjimky. Druhým dokumentem je smlouva o uspořádání soutěže, kterou VV uzavírá s pořádajícím klubem. Ve smlouvě jsou zakotveny podmínky, za jakých se mistrovství bude na vybrané kuželně konat.

Ředitel. Ředitele jmenuje pořádající klub. Jeho snahou je vytvořit pro účastníky soutěže minimálně takové podmínky, jaké jsou zakotveny ve smlouvě s VV. K ruce má kolektiv lidí, kteří se starají o technický stav kuželny a hracího nářadí, napomáhají účastníkům s jejich ubytováním, stravováním, zajišťují kompletní servis. Ředitel je v podstatě „děvečka pro všechno“, resp. „dirigent orchestru“. Do samotné sportovní části soutěže však nijak nevstupuje.

Hlavní rozhodčí. Během mistrovství se jedná o nejvýše postavenou osobu, která v danou chvíli ve svých rukách dřímá veškeré pravomoci. Jeho hlavním úkolem je dbát na dodržování všech předpisů včetně rozpisu soutěže. Pokud nastane problém, musí ho umět vyřešit. Během mistrovství mohou oprávnění účastníci (hráči a jejich trenéři) podávat námitky. O těchto námitkách s konečnou platností rozhoduje hlavní rozhodčí. Jeho slovo je zákon. Je to „bůh“. Ale jen dočasný. Po skončení mistrovství zůstávají sice jím vyhlášené výsledky v platnosti (s výjimkou dodatečně zjištěných skutečností typu usvědčení z dopingu), ale on sám se stává disciplinárně zodpovědným za svá případná chybná rozhodnutí.

Delegát. Delegáta svazu nominuje VV. Pokud odhlédneme od jeho slavnostních, ceremoniálních a dalších organizačních úkolů, tak jeho hlavní starostí je dohlížet na hladký průběh mistrovství. Za VV kontroluje dodržování smlouvy s klubem. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti, ihned požaduje na řediteli jejich odstranění. Je nezávislým a nestranným pozorovatelem veškerého dění a o svých zjištěních informuje VV. Do své zprávy zahrne také připomínky účastníků a zhodnocení činnosti rozhodčích.

Vztah mezi delegátem (zástupcem VV) a hlavním rozhodčím je stejný jako mezi králem a generálem v pohádce Šíleně smutná princezna: jakmile vypukne válka, přebírá generál od krále její řízení – ale i v té pohádce má válka pro generála připravenu svoji dohru.

Hráč. Práva a povinnosti hráče jsou všeobecně známy. Bohužel však nejsou dodržovány. V případě MČR jednotlivců mají občas někteří hráči problém dodržet ustanovení rozpisu, které se týká prezentace (osobní přihlášení se ke startu) a setrvání v dějišti mistrovství až do předepsaného okamžiku. K účasti na mistrovství nikdo hráče nenutí. Pokud se rozhodne soutěže zúčastnit, činí tak s vědomím, že musí dodržet rozpis soutěže.

Každý účastník mistrovství musí udělat vše pro zdárný průběh soutěže. Přesto je třeba počítat se zásahem vyšší moci. Co ještě lze pod tento pojem zahrnout, záleží na posouzení rozhodčího. Než se rozhodne, jak řešit situaci, se kterou rozpis nepočítá, musí zvážit všechny okolnosti. Jeho rozhodnutí musí být uvážené a rozhodné. Je-li podána námitka proti jeho prvotnímu rozhodnutí, měl by jí vyhovět jen v případě, že namítající uvede nové skutečnosti, které posuzovanou věc posunou do jiného světla. K této situaci určitě nedošlo na MČR dorostenek v Horním Benešově. Důvody, proč se Nikola Tatoušková nezúčastní prezence, byly známy od samého začátku. Nyní můžeme jen polemizovat, zda se skutečně jednalo o zásah vyšší moci, který měl rozhodčí zohlednit. Pokud se však na počátku rozhodčí rozhodl zohlednit důvody její nepřítomnosti (s vědomím, že dokáže obhájit své porušení rozpisu) a připustil ji dokonce ke startu, měl na svém rozhodnutí setrvat.

Samostatnou otázkou je, zda trenér Elišky Kubáčkové měl právo podat námitku proti startu Nikoly Tatouškové. Odpověď je jednoznačná: ano. Na druhou stranu se však člověk neubrání pochybnostem o čistotě jeho úmyslů. Pokud měl zájem, aby vše proběhlo v souladu s předpisy, mohl svoji námitku vznést mnohem dříve a nečekat, až se jeho hráčka ocitne mimo stupně vítězů.

Vedle mistrovství dorostenek došlo k nestandardní situaci také při MČR seniorů ve Vyškově. Senioři (a seniorky) letos poprvé absolvovali mistrovství na dva starty. Dva hráči, kteří si vybojovali právo postupu do nedělního finále, se svého práva vzdali. Rozhodčí místo nich do finále zařadil hráče, kteří v kvalifikaci skončili na 21. a 22. místě. Tento postup však byl v rozporu s rozpisem mistrovství, který jasně stanovil, že právo postupu (bez možnosti jeho přenechání) získá jen prvních 20 hráčů z kvalifikace.

Během letošních mistrovstvích republiky se vyskytlo více větších či menších problémů. Výkonný výbor se bude všemi podněty zabývat a přijme odpovídající opatření. V některých případech podá podnět k jednání disciplinární komise. Závěrečný účet za letošním ročníkem tak bude ještě několik týdnů otevřený. Většina mistrovství však proběhla hladce. Hlavní zásluhu na tom měli pořadatelé a také samotní hráči/hráčky. Všem chceme touto cestou poděkovat a vítězům pogratulovat k zisku medailí.

Datum: 12. 5. 2011 | Sekce: Mistrovství ČR | Autor: Jiří Jančálek